torsdag, augusti 21, 2008

Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg skriver om alternativet

Folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg skriver i Tidningen NU om sitt alternativ till den antagna FRA-lagstiftningen. Jag tycker de väljer en riktig ansats, dvs. utgångspunkten för diskussionen och normaltillståndet är inte massavlyssning. Nedan följer texten.

Artikel publicerad i Tidningen NU den 21 augusti 2008, skriven av Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg

Alternativet
Tidningen NU:s chefredaktör Jan Fröman har i NU den 14 augusti 2008 riktat sig till kritikerna av FRA-lagen och efterfrågat ett alternativ till den antagna FRA-lagstiftningen. Vi har var för sig och tillsammans presenterat vårt alternativ, bl.a. på SvD Brännpunkt (21 och 24 juli 2008), DN chatt (13 augusti 2008), och i en promemoria till folkpartiets referensgrupp om FRA. Vi tar dock alla möjligheter att föra fram alternativet på nytt i fler forum.

Vår utgångspunkt är att först måste vi identifiera de hot eller problem som vi vill lösa, därefter ska vi formulera lösningen utan att vi på förhand binder upp oss till all svensk kabelkommunikation kan komma att överföras till FRA (fortsättningsvis benämnt som massavlyssning). Ibland verkar det som regeringen menar att det är normaltillstånd att FRA ska ha denna möjlighet och att vi kritiker ska formulera en lösning på hur vi och den svenska allmänheten ska kunna acceptera detta tillstånd. Det känns märkligt.

Regeringens argument för signalspaning i kabel
FRA-förespråkarna har olika argument för signalspaning i kabel men de grundar sig i huvudsak på att vi måste ha signalspaning för att i) förebygga och beivra terrorism och grov brottslighet, ii) införskaffa information om förestående attacker mot våra fredsbevarande trupper, iii) spana mot andra länder, iv) IT-attacker, och v) kunskap om förändringar och tendenser, allmän omvärldsbevakning.

Vårt alternativ
Vi menar att ingen seriös utredning har gjorts hur dessa hot ska bemötas utan massavlyssning. Huvudtankarna i vårt alternativ är följande. Detta alternativ måste naturligtvis utvecklas och preciseras med hjälp av experter.

Terrorism och grov brottslighet
Förebyggande arbete mot och beivrande av terrorism och grov brottslighet är en polisiär uppgift, som ska bedrivas med personal på fältet och traditionella tvångsmedel som riktad teleavlyssning, i motsats till massavlyssning, samt utökat internationellt polissamarbete som ett framtida europeiskt FBI. Teleavlyssning av vanliga svenskar ska endast ske vid brottsmisstanke och domstolsbeslut. Om det behövs kan polisen eller annan myndighet som omfattas av dessa rättssäkerhetsgarantier få utökad möjlighet att genomsöka kommunikation. Kampen mot terrorism och grov brottslighet ska föras i enlighet med rättsstatens principer.

Införskaffa information om förestående attacker mot våra fredsbevarande trupper
Ett återkommande huvudargument är att signalspaning i kabel ska rädda svenska liv i Afghanistan. FRA-chefen Ingvar Åkesson har själv underkänt detta argument och angett att eterspaning (radio), i motsats till kabelspaning, är mer lämpligt. Med andra ord, att talibaner skickar e-post till varandra som passerar FRA:s datorer om förestående angrepp mot svenska soldater är osannolikt. Om vi behöver information om säkerhetsläget i bland annat Afghanistan är en kraftigt utbyggd ambassad i Kabul och fortsatt arbete i den svenska NIC (Nationella Intelligence Cell) i Kabul mer ändamålsenligt än signalspaning i svensk kabeltrafik.

Spana mot andra länder
Vi kräver inte att det ska föreligga brottsmisstanke avseende traditionell signalspaning, med vilket avses spaning i etern. Att radiomaster på fastlandet, fartyg på Östersjön, spaningsflygplan och mobila markförband i Afghanistan lyssnar på radiotrafik mellan ryska militära förband eller talibaner utan brottsmisstanke är oproblematiskt.

IT-attacker
Vi måste erkänna att FRA:s signalspaning i kabel kan vara värdefull för att utreda IT-attacker i efterhand. Vi måste fråga oss om statlig avlyssning av närmast all internettrafik är det enda sätter att utreda IT-attacker. Än viktigare är att förebygga IT-attacker och där finns det alternativ till massavlyssning. Det kan vara allt från utökat samarbete mellan internetoperatörer och myndigheter till att enskilda företag och myndigheter skaffar fler nätverkstekniker. Detta är en viktig fråga som bör tas upp i folkpartiets referensgrupp och den parlamentariska utredningen.

Kunskap om förändringar och tendenser, allmän omvärldsbevakning
Vi anser inte att intresset av kunskap om förändringar och tendenser, allmän omvärldsbevakning kan motivera att all svensk kommunikation i kabel ska gå genom FRA:s datorer. Vi hävdar att öppen information, en fungerande utrikesförvaltning, observatörer i konfliktområden och underrättelsearbete (dock ej signalspaning i kabel) kan förse svenska beslutsfattare med tillräckligt beslutsunderlag.

Trygghet och säkerhet kan säkras utan massavlyssning
Vi medger att med signalspaning i kabel kan Sverige få tillgång till mer information än vad vårt alternativ medger, men är total kunskap och kontroll önskvärt eller möjligt i ett fritt och öppet samhälle? I dessa tider av oro för terrorism och väpnade konflikter vill vi påminna vad den amerikanske vetenskapsmannen, diplomaten och politikern Benjamin Franklin sagt: ”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge”. Vi är övertygade om att trygghet och säkerhet kan upprätthållas i Sverige utan att det sker till priset av massavlyssning. Det är vårt alternativ.

Birgitta Ohlsson
Riksdagsledamot, folkpartiets referensgrupp om FRA

Camilla Lindberg
Riksdagsledamot, folkpartiets referensgrupp om FRA

Media och bloggar
Aftonbladet, Ledarredaktionen, SvD:s ledare, Farmorgun, Pophöger, Fritänk, Folkpartiet Nacka, HAX, Christian Engström, Rick Falkvinge

1 kommentar:

Tomas Mattsson sa...

Det glädjande med Birgitta Ohlssons och Camilla Lindbergs resonemang i NU är att de för FRA-frågan tillbaka till den vetenskapliga ansatsen, nämligen till den grundläggande principen som säger att utan ett väldefinierat problem kan det inte finnas några lösningsalternativ.

Deras resonemang visar, "först måste vi identifiera de hot eller problem som vi vill lösa", på ett klargörande sätt hur slött, slappt och ansvarslöst FRA-förespråkarna har närmat sig frågan genom att tala för att ALL data skall lyssnas in ur kabeltrafiken. Genom detta förhållningssätt undandrar sig FRA-förespråkarna skyldigheten att specifikt definiera problemet. Istället använder FRA-förespråkarna svepande formuleringar som "yttre hot" för att cyniskt skrämma människor till lydnad och driva igenom sin inkompetens och sina maktambitioner.

Frågan är vem som hyser mest rädsla i sina själar?

Det är ju skräcken som hela tiden leder fram till förhastade och vansinniga beslut, inte minst politiska, och det gäller sannerligen inte bara FRA. Det behöver man inte vara en särskilt driven omvärldsanalytiker för att se.

Efter Birgitta Ohlssons och Camilla Lindbergs resonemang torde det stå alldeles klart att FRA-lagen måste rivas upp, och en parlamentarisk utredning tillsättas som just börjar med att "identifiera de hot eller problem som vi vill lösa".