tisdag, mars 15, 2011

Underrättelserätt

Här kommer jag att samla alla rättskällor som rör FRA-frågan samt andra närbesläktade områden. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Rättskällor
1. Lagar
Rättegångsbalk (1942:740)
Brottsbalk (1962:700) (särskilt 19 kapitlet, Om brott mot rikets säkerhet)
Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Datalag (1973:289) (historisk, i kraft 1973-1998)
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Sekretesslag (1980:100)
Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation
Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Personuppgiftslag (1998:204)
Polisdatalagen (1998:622)
Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet (FRA:s egen version av PUL)
Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventiva tvångsmedel)Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott (tidigare 1952 års tvångsmedelslag)

2. Förordningar
Förordning (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden (historisk, i kraft 1979-2006)
Sekretessförordning (1980:657)
Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation
Personuppgiftsförordning (1998:1191)
Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Förordning (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer
Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
Förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Förarbete
3.1 Propositioner
Polisens register, prop. 1997/98:97
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Prop. 2005/06:177 (preventiva tvångsmedel)
Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, Prop. 2006/07:46
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, Prop. 2006/07:63
Godkännande av Prümrådsbeslutet, Prop. 2007/08:83
Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m., Prop. 2007/08:163 (tidigare 1952 års tvångsmedelslag)
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning, Prop. 2008/09:201

3.2 Försvarsutskottet
Betänkande 2007/08:FöU14 Lag om signalspaning m.m.
Betänkande 2007/08:FöU15 Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

3.3 Betänkanden
DS 2005:5 Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll
DS 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst. Integritet – Effektivitet.
Betänkande av Underrättelsedatautredningen. Stockholm 2003
Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet
DS 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet

3.4 SOU
Det grå brödraskapet. En berättelse om IB, SOU 2002:92
Försvarets radioanstalt – en översyn, SOU 2003:30
Vår beredskap efter den 11 september, SOU 2003:32
Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst. Integritet – Effektivitet, SOU 2003:34
InfoSäkutredningen SOU 2003:27 (signalskydd)
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning, SOU 2007:76 (implementering av datalagringsdirektivet)
Polismetodutredningen, SOU 2009:1
Signalspaning för polisiära behov, SOU 2009:66Signalspaningskommitténs rapport "Uppföljning av signalspaningslagen", SOU 2011:13

3.5 Lagrådsremisser och övriga statliga utredningarKommittédirektiv "Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov", Dir. 2008:120
Kommittédirektiv "Inrättande av Signalspaningsnämnden", Dir. 2008:137
Lagrådsremiss: Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Lagrådsremiss: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
Justitiedepartementets promemoria med synpunkter på utkast till lagrådsremiss "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet"
Datainspektionens redovisning av regeringsuppdraget Fö2009/355/SUND 2010-12-06
Datainspektionens redovisning av regeringsuppdraget Fö2009/355/SUND 2010-12-06 (NyTeknik publicerar med sekretessbelagda uppgifter)

3.6 Riksdagsdebatter
Protokoll riksdagsdebatten den 14 oktober 2009

4. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter
Liberty & Other Organisations v. The United Kingdom

5. EG-rätt
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/24/EG av den 15 mars 2006 (datalagringsdirektivet)
Prümavtalet med relaterade dokument (Statewatch)
EU:s implementering av Prümavtalet
Council Decision 2010/16/CFSP/JHA of 30 November 2009 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program

6. Konventioner och bilaterala samarbetsavtal
Convention on Cybercrime, Budapest 2001
Säkerhetsforskningsavtal mellan Sverige och USA

7. Uppgifter från statliga myndigheter
7.1 FRA
FRA-chefen Ingvar Åkessons replik till stoppaFRAlagen.nu
7.2 SÄPO
Förundersökning mot Säkerhetspolisen om misstänkt tjänstefel nedlagd
8. Doktrin och forskning (de första inläggen är äldre och jag har dragit nya slutsatser)
8.1 Svensk doktrin och forskning
8.1.1 FRA:s filter (Urvalsdatabasen) och sökbegrepp, delvis inaktuell pga av detta inlägg
8.1.2 FRA:s övriga databaser och grafik, delvis inaktuell pga av detta inlägg
8.1.3 Signalspaning är massavlyssning, populärversion, eller version med referenser
8.1.4 Sociogram
8.1.5 FRA:s sekretessregler
8.1.5 Tvärvetenskapligt möte mellan juridik, statsvetenskap, internationella relationer och underrättelseanalys, läs om effektivitet av massavlyssning i kabel
8.1.7 Tvärvetenskapligt möte mellan juridik och teknik
8.1.8 Artikeln FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga är central för att förstå hur FRA arbetar. Den representerar min och medskribenternas nuvarande uppfattning. Får vi ny information är vi öppna för att justera våra slutsatser.
8.1.9 I inlägget Signalspaning enligt "FRA-lagen" förklarar jag min förståelse av FRAs arbetssätt

9.2 Utländsk doktrin och forskning9.2.1 Bruce Schneier, "Data Mining for Terrorists", 9 mars 2006
9.2.2 Steve Ressler, "Social Network Analysis as an Approach to Combat Terrorism: Past, Present, and Future Research" i Homeland Security Affairs, vol. II # 2: juli 2006
9.2.3 Bruce Schneier, "Why Data Mining Won't Stop terror" i Wired, 3 september 2006
9.2.4 Forskningsinstitutet Forsa, "Meinungen der Bundesbürger zur Vorratsdatenspeicherung", refererad av bloggaren Kreativracuhen.
9.2.5 MI5 rapport, "Understanding radicalisation and violent extremism in the UK", 12 juni 2008, refererad i "MI5 report challenges views on terrorism in Britain", The Guardian, 21 augusti 2008
9.2.6 Bruce Schneier, "Movie Plot Threats in The Guardian", 4 september 2008
9.2.7 EU-upplysning om "Rättsligt samarbete inom EU" och Prümavtalet
9.2.8 Arthur S. Hulnick, "What's wrong with the Intelligence Cycle"
9.2.9 Caspar Bowden, "The US surveillance programmes and their impact on EU citizens' fundamental rights"
9.2.10 Witness statement of Dr. Ian Brown
9.2.11 David S. Kris "On the bulk collection of tangible things"
9.2.12 Steven. G. Bradbury, “Understanding the NSA Programs: Bulk Acquisition of Telephone Metadata Under Section 215 and Foreign-Targeted Collection Under Section 702"
Mera information om Bruce Schneier

10. Företag som arbetar med informationsinhämtning och bearbetning genom social nätverksanalys (sociogram)
10.1 Ekelöw InfoSecurity
10.2 Silobreaker
10.3 ThorpeGlen - Serious Crime Solutions

16 kommentarer:

Anonym sa...

Utmärkt initiativ, detta behövs för att säkra våra rättigheter!

Noterat: din användning av "foliohatt" är inte i överensstämmelse med hur det ordet brukar användas (som hån mot konspirationsteoretiker).

cnab sa...

En utomordentligt bra tanke och programförklaring! En sak bara: "Sociogram" är egentligen bara ett grafiskt sätt att klargöra personliga samband av ett nätverk. Vad FRA arbetar med är ÅSIKTSREGISTRERING. Mig veterligt är detta förbjudet enligt lag sedan mycket, mycket länge men kom i dagen när Guillou/Bratt redan på 60-talet avslöjade att dåvarande IB (Informationsbyrån) bröt mot lagen. Och när IB inte längre kunde fortsätta att åsiktsregistrera så fick FRA i skymundan helt enkelt ärva IB's informationsinsamlande. En sådan kunskapskälla kan vare sig en socialdemokratisk eller borgerlig regering naturligtvis säga nej till. Ännu mindre frivilligt avskaffa. Detta måste därför ske genom öppna avslöjanden av vad regeringen och dess myndigheter har för sig, i öppen debatt och i nya beslut fattade av folkets valda ledamöter i Riksdagen. Med krav på att de vid kommande omröstningar som INDIVIDER verkligen fattar vad de röstar om, till skillnad mot FRA-omröstningen den 18 juni då de med något undantag agerade valboskap och i stället sköt ett grundskott mot demokratin utan att då förstå varför. De partiledningar som fortfarande tror att partipiskan är användbar på sina ledamöter spär på det allt större medborgarförakt man uppvisat så här långt. Glädjande nog ser det ut som om fler och fler riksdagledamöter nu begriper att beslutet den 18 juni var tvärfel och att det som nu ska ske i FRA-frågan är Riv Upp, Gör Om och Gör Rätt.

Mark Klamberg sa...

Men nu fattar jag inte detta med foliehatt. Handlar det inte också om tankeläsning och pseudovetenskap?

Lars-Erick Forsgren sa...

Jaag blir alltmer imponerad. Fina initiativ.
Egentligen vet jag föga om din inställning, Mark, i andra frågor men betr detta är vi helt överens. Och - hittills - så har jag inga invändningar till de vägar du föreslår och själv går för att uppnå målet/målen!

Riv upp. Gör om. Gör rätt.
Samt restaurera demokratin!

Anonym sa...

Foliehatten ska skydda mot elektromagnetiska vågor riktade mot hjärnan i syfte att avläsa eller plantera tankar. Det finns dock forskning(?) som visar att foliehatten fokuserar, snarare än avskärmar, sagd strålningen mot hjärnan.
Wikipedia: Tin foil hat, On the Effectiveness of Aluminium Foil Helmets: An Empirical Study.

Anonym sa...

Det är dessa grejer. Vanligen för att visa på hur absurd frågan är.

Folie hatt.
Spagetti monstret. En protest mot den religiösa högern i USA. Så startades denna 'religion'.
Det lyckade faktiskt.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Kika på SOU 2003:32 också. Där framgår det, om än kort, att FRA spanar åt polisen utanför restriktionerna för försvarsunderrättelseverksamhet - eftersom de inte anser att den verksamheten är begränsad av restriktionerna för försvarsunderrättelseverksamhet.

Anonym sa...

Kanske läste jag slarvigt men jag hittade ingen länk till själva lagen:
https://lagen.nu/2008:717
den kan ju vara bra att ha med bland rättskällorna.

Anonym sa...

Kanske har missat den länken, men Advokatsamfundet får stöd från CCBE:

"CCBE uttrycker sitt stöd för Advokatsamfundets hållning och framför sin kritik mot FRA-lagstiftningen i ett brev till Sveriges advokatsamfund. Ordföranden Péter Köves lyfter där fram två huvudproblem med lagstiftningen. Dels äventyrar den advokatens tystnadsplikt gentemot klienten eftersom även samtal mellan advokat och klient kommer att avlyssnas. Dels görs inte någon domstolsprövning av vad som får avlyssnas. Dessutom pekar CCBE på att nationella lagstiftningsinitiativ inte får förhindra rätten att tillhandahålla gränsöverskridande juridiska tjänster."

Rätt bra om det lyfts fram bättre.

Hampus Eckerman sa...

Känns snarast som det är Opfinnar-Jockes tänkarhatt som åsyftas. Något i den här stilen.

Anonym sa...

Beträffande "foliehatt" kan det vara bra att veta att detta är ett modeord som används av folk som läser amerikanska politikbloggar men som ytterst få ute i den mindre bloggifierade svenska verklighetssörjan känner till. Så det kan vara onödigt att använda sig av det när man talar om t.ex. FRA med människor som inte sysslar så mycket med blogvärlden, om man vill nå maximal förståelse.

Anonym sa...

Hampus Eckerman:

"Känns snarast som det är Opfinnar-Jockes tänkarhatt[...]"
Det är snarare 'Foliehatt = Tomtar på loftet'.

Anonym:

Det är i den "svenska verklighetssörjan" som jag, min familj och arbetskamrater lever i, vilken snygg inställning till samhället du har.

Tack för dina bevingade ord, de kommer väl till pass! 8)

Mark Klamberg sa...

Tack Rick för att du nämnde SOU 2003:32. Detta handlar ju om "kriget mot terrorism". Då är allt tillåtet. Jag har varit inne i den lite grann, men förmodligen inte tillräckligt. Den förtjänar en plats på denna lista.

Mark Klamberg sa...

Anonym:
"Kanske läste jag slarvigt men jag hittade ingen länk till själva lagen:
https://lagen.nu/2008:717
den kan ju vara bra att ha med bland rättskällorna."

Nej, den fanns inte, men nu är den där. Jag har haft "rättskällor" och "media" som favoriter i min browser, men nu överför jag allt till webben så att fler kan ta del av de sammanställnigar jag urpsrungligen gjort för min egen användning. Varför ska man uppfinna cykeln på nytt?

Anonym sa...

Jag vet inte hur omfattande du vill göra din källförteckning, men här är några som jag har i åtanke och som känns åtminstone delvis relevanta för ämnet:

4.1 Lagar
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Brottsbalk (1962:700) (särskilt 19 kapitlet, Om brott mot rikets säkerhet)
Sekretesslag (1980:100)
Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Datalag (1973:289) (historisk, i kraft 1973-1998)
Personuppgiftslag (1998:204)
Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

4.2 Förordningar
Sekretessförordning (1980:657)
Personuppgiftsförordning (1998:1191)
Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer
Förordning (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden (historisk, i kraft 1979-2006)
Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Mark Klamberg sa...

Anders,
Du är en pärla!
Stort tack