onsdag, augusti 27, 2008

Jag har fått ett icke-svar från FRA

Uppdatering: Jag har den 29 augusti 2008 justerat min uppfattning om hur FRA arbetar. Numera menar jag att FRA primära arbetssätt rör analys av trafikmönster (sociogram) och textanalys är endast en sekundär del, vilket gör nedanstående inlägg delvis inaktuellt. För min nuvarande analys, se detta inlägg.

1. Bakgrund till min skiss över hur FRA.s signalspaning fungerar
Inspirerad av stoppaFRAlagen.nu har jag sedan tidigare tagit fram en skiss över hur FRA:s signalspaning fungerar samt detaljerat redogjort för relevant författningsstöd (lagar och förordningar). Denna kompletterar min tidigare beskrivning FRA:s sökbegrepp och filter, där jag också redogör för författningsstödet.

Skiss stoppaFRAlagen.nuSkiss Mark Klamberg

Som ni ser har båda bilder stora likheter samtidigt som de skiljer sig från grafiken som traditionella medier använder. Jag tror att de bättre hjälper oss att förstå hur FRA:s signalspaning kommer att fungera. Jag menar att skissen från stoppaFRAlagen.nu innehåller en värdering (som jag delar). Min ambition var att ta fram en skiss som är värderingsfri och som kan användas av båda sidor. Det är bra för det demokratiska samtalet. Jag har noggrant i blogginlägg angett var jag hittat stöd för min skiss i författningar och förarbete.

StoppaFRAlagen.nu gjorde en briljant manöver när det skickade en fråga till FRA om deras skiss stämmer. Med en minimal anmärkning har FRA-chefen Ingvar Åkesson gett en replik att skissen stämde, vilket stoppaFRAlagen.nu kommenterat.

Detta gjorde att jag justerat boxen "Samverkanspunkt" två millimeter upp i förhållande till min ursprungliga version så att min skiss stämmer med FRA-chefens Ingvar Åkessons ord:

"Den bild ni har i er artikel stämmer principiellt utom i ett avseende. Samverkanspunkten borde vara placerad precis på gränsen till det som är markerat som FRA i bilden. Man kan se samverkanspunkten som en "tvårummare" med en skiljevägg mellan. På ömse sidor av denna skiljevägg sitter ett antal kontakter. I "operatörernas rum" kopplar operatörerna in alla signaler i kontakterna. I "FRA:s rum" väljer vi sedan vilka signaler från vilka kontakter vi vill koppla in i våra system, och operatörerna vet således inte vilka signaler vi ignorerar, vilket är flertalet, och vilka FRA är intresserade av."

Min inställning är att FRA-chefen Ingvar Åkesson har bäst insyn i sin egen verksamhet och om han utförligt och trovärdigt förklarar vad vi FRA-kritiker har fel så är jag beredd att ändra på mina slutsatser. Jag kommer dock aldrig att acceptera att min e-post ska överföras till FRA. I alla andra frågor är jag öppen för argument. Det tycker jag är intellektuellt hederligt. Alla parter tjänar på att vi kan enas kring viss basfakta. Det skulle stärka allmänhetens förtroende för vårt demokratiska system, FRA och regeringen.

Nu innehåller min skiss fler detaljer jämfört med stoppaFRAlagen.nu. Därför har jag i ett e-post skickat en fråga och min skiss till FRA för att de ska kunna justera eventuella fel. Myndigheter, inklsuive FRA, har en lagstadgad skyldighet att svara på allmänhetens frågor om det rör saker som inte är sekretessbelagda. Till denna grupp hör hur man ska förstå lagar, förordningar och förarbeten.

Vi läser ur 4 § förvaltningslagen (1986:223) och jag vill att ni ska fästa uppmärksamhet vid kravet på att svar ska behandlas skyndsamt.

"Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta."

Även doktorander på Stockholms universitet betraktas i detta sammanhang som enskilda.

2. Synpunkter på en skiss som Sydsvenskan använder, ett sidospår?
Söndagen den 24 augusti 2008 skrev jag om en informativ nyhetsartikel i Sydsvenskan och framförde några saker som jag ansåg behövde korrigeras i deras skiss över hur FRA:s signalspaning fungerar. Alla nyhetsredaktioner använder liknande skisser, de kanske har fått den av FRA?

Döm av min förvåning när jag i min mailväxling med FRA (se nedan) idag, den 27 augusti 2008 mottar ett mail från FRA-tjänstemannen Annica Viksten där hon skriver: "FRA anser inte att den bild du tagit fram motsvarar det sätt som signalspaningslagen anger att FRA ska arbeta med spaning i kabel. Vi på FRA har själva inte arbetat fram någon bild som illustrerar hur signalspaning i kabel ska fungera, men en bild som åtminstone närmar sig sanningen är den som publicerades i Sydsvenska dagbladet den 24 augusti". Är det en slump att detta mail från FRA dimper ner tre dagar efter att jag kommenterat samma sak? Jag vet inte.

3. Min brevväxling med FRA-chefen Ingvar Åkesson, chefsjuristen Micaela Dráb och deras tjänstemän

3.1 Mail 1 till FRA-chefen Ingvar Åkesson och chefsjuristen Micaela Dráb den 15 augusti 2008

"Hej Ingvar och Michaela,
Jag har tidigare varit i kontakt med Michaela och jag vill be er om följande.

Utifrån lagar, förordningar och förarbete har jag försökt förstå hur FRA:s datainhämtning och automatiska selektering sker (t.ex. reduktion), sambandet mellan FRA:s databaser och hur detta kan ge nytta för era beställare (t.ex. regeringen). Detta har resulterat i två blogginlägg (nedan) och en bild (bifogad). Även om jag har en ståndpunkt motsatt regeringen i denna debatt, har jag försökt att ge en saklig beskrivning och jag tror att båda sidor i denna debatt skulle kunna använda mina redogörelser och bilden till stöd för sina respektive ståndpunkter.

Min kollega, juris doktor Mårten Schultz, kommer att medverka i centerpartiets ”Hearing om FRA-lagen” den 29 augusti 2008 som kommer att bevakas av SVT 24. Han har frågat mig om han kan använda min bild vilket jag naturligtvis medgett. Det föreligger därmed ett gemensamt intresse för mig, Mårten och er att denna bild är någorlunda korrekt. Därutöver har min redogörelse och bild fått spridning på Internet vilket gör att eventuella felaktigheter som står oemotsagda riskerar att bli sanning.

Därför vill jag be er att kommentera om bilden motsvarar vad som anges i lagar, förordningar och förarbete och korrigera eventuella fel. Jag välkomnar också synpunkter på min textredogörelse av de relevanta författningarna och förarbete.

Vänligen Mark Klamberg

Blogginlägg
Källdatabasen:
FRA:s uppgiftssamling för råmaterial
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klldatabasen-fras-uppgiftssamling-fr.html

FRA:s sökbegrepp och filter
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html"

3.2 Svar från FRA-tjänstemannen Annica Viksten den 27 augusti 2008
Hej
Du har kontaktat FRA eftersom du vill ha svar på ett par frågor. Ditt ärende har fått diarienummer 20 400:4051/08. Nedan följer våra svar. FRA anser inte att den bild du tagit fram motsvarar det sätt som signalspaningslagen anger att FRA ska arbeta med spaning i kabel.

Vi på FRA har själva inte arbetat fram någon bild som illustrerar hur signalspaning i kabel ska fungera, men en bild som åtminstone närmar sig sanningen är den som publicerades i Sydsvenska dagbladet den 24 augusti. (Se http://sdsmedia.sydsvenskan.se/archive/00147/franaturlig_147513a.jpg.)

Angående hur FRA avser genomföra signalspaning i kabel, kan du läsa mer i Betänkande 2007/08:FöU14, Lag om signalspaning m.m., bilaga 5, Försvarsutskottets offentliga utfrågningar. (Se http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2007/08&bet=F%C3%B6U14).

För vidare information om lagförslaget ber vi att få hänvisa till propositionen alternativt Försvarsdepartementets rättssekretariat.

Vänlig hälsning Annica Viksten

3.3 Mina två repliker den 27 augusti 2008 till FRA-chefen Ingvar Åkesson och chefsjuristen Micaela Dráb
Replik 1
Hej,
Jag är mycket tacksam för att ni svarat mitt mail, men jag är besviken på att ni inte förklarat vad som är fel och varför. Jag har angett lagstöd och förordningar för allt. Jag har sedan tidigare på min blogg förklarat vad jag anser är fel med Sydsvenskans bild. Det finns uppenbara fel i grafiken som en lekman kan se. Jag kommer att skriva detta på min blogg, det är bara att återanvända den text som jag redan skrivit om Sydsvenskans bild. Ni kanske redan har läst denna text på min blogg? Ni får gärna förklara vad som var fel i min kritik mot Sydsvenskans grafik.

Jag kommer att diskutera detta med docenten Mårten Schultz och så får han själv avgöra om han vill använda min bild eller inte.

Jag är beredd att ändra i min bild om ni anger var ni finner författningsstöd för att bilden ska se annorlunda ut. Jag har angett förarbeten och förordningar som avser era uppgiftssamlingar, tidigare benämnda som databaser. Ni får förklara hur jag missförstått dessa.

Om ni inte svarar före torsdag eftermiddag så finns det en risk att docenten Mårten Schultz använder min bild och redogör för ert korta svar. Detta är naturligtvis hans eget val och jag kan inte uttala mig för hans räkning.

Vänligen Mark Klamberg

Replik 2
Jag glömde påpeka en sak.

Jag har även läst Betänkande 2007/08:FöU14, Lag om signalspaning m.m., bilaga 5, Försvarsutskottets offentliga utfrågningar vid två tillfällen, som bl.a. innehåller en redogörelse av Ingvar Åkesson och Mats Nordqvist, Försvarets radioanstalt.

Nu har jag läst bilagan en gång till och fann inget som motsade något i min skiss. Jag har också gjort en sökning på orden databas och uppgiftssamling som är det primära föremålet för min studie och som är reglerade i offentligt tillgängliga författningar. Jag fick noll (0) träffar.

Kan ni uppmärksamma mig på var i betänkandet det finns information som gör att jag ska korrigera skissen? Det ligger i bådas intresse att skissen är korrekt och jag är beredd att korrigera.

Vänligen Mark Klamberg

3.4 Min fråga till rättschefen Maria Hedegård, försvarsdepartementets rättssekretariat den 27 augusti 2008
Hej,
Jag har ställt en fråga till FRA, men jag tycker inte att det svarat i enlighet med sin serviceskyldighet. De skriver avslutningsvis i sitt svar till mig: ”För vidare information om lagförslaget ber vi att få hänvisa till propositionen alternativt Försvarsdepartementets rättssekretariat.”. Därför skickar jag min fråga till er.

Ni kan följa hela mailväxlingen på min blogg: http://klamberg.blogspot.com/2008/08/jag-har-ftt-ett-icke-svar-frn-fra.html

Här kommer min ursprungliga fråga med justering att jag bytt ut FRA mot regeringen.

Utifrån lagar, förordningar och förarbete har jag försökt förstå hur FRA:s datainhämtning och automatiska selektering sker (t.ex. reduktion), sambandet mellan FRA:s databaser och hur detta kan ge nytta för FRA:s beställare (t.ex. regeringen). Detta har resulterat i två blogginlägg (nedan) och en bild (bifogad). Även om jag har en ståndpunkt motsatt regeringen i denna debatt, har jag försökt att ge en saklig beskrivning och jag tror att båda sidor i denna debatt skulle kunna använda mina redogörelser och bilden till stöd för sina respektive ståndpunkter.

Min kollega, juris doktor, docenten Mårten Schultz, kommer att medverka i centerpartiets ”Hearing om FRA-lagen” den 29 augusti 2008 som kommer att bevakas av SVT 24. Han har frågat mig om han kan använda min bild vilket jag naturligtvis medgett. Det föreligger därmed ett gemensamt intresse för mig, Mårten och er att denna bild är någorlunda korrekt. Därutöver har min redogörelse och bild fått spridning på Internet vilket gör att eventuella felaktigheter som står oemotsagda riskerar att bli sanning.

Därför vill jag be er att kommentera om bilden motsvarar vad som anges i lagar, förordningar och förarbete och korrigera eventuella fel. Jag välkomnar också synpunkter på min textredogörelse av de relevanta författningarna och förarbete.

Vänligen Mark Klamberg

Blogginlägg
Källdatabasen:
FRA:s uppgiftssamling för råmaterial
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klldatabasen-fras-uppgiftssamling-fr.html

FRA:s sökbegrepp och filter
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html"

Bloggar
Opassande1, Opassande 2, Thomas Hartman, HAX, Erik Laakso, Alliansuppropet

23 kommentarer:

Anonym sa...

Min bedömning är att din bild stämmer. Möjligtvis kan man ha åsikter om följande:

•Rutan "Reduktion/Raderas" borde kanske endast heta "Radera".

•Före rutan "Automatisk filterering..." kanske man skulle ha "Reduktion", dvs. ett grovt filtreringssteg som t ex. skulle kunna bestå av att FRA tillfälligt ignorerar vissa trafikstråk av prestandaskäl. Detta är såvitt jag vet emellertid inget som lagen kräver eller reglerar omfattningen av, så huruvida man vill ha med det eller ej beror kanske på om man vill förstå vad som lagen kräver eller hur det förmodligen skulle se ut i praktiken i en nära framtid.

•Den gula FRA-rutan representerar den del av trafiken som FRA har tillgång till, inte myndighetsbyggnadens väggar eller något i den stilen. Det är kanske bra att förtydliga.

•Alla exempelmeddelandena är ganska allmänna och skulle i verkligheten förmodligen inte matcha några sökbegrepp (detsamma gäller ju i och för sig även för sydsvenskans bild).

Anonym sa...

Semantik eller Pragmatik?

Jag håller med det stora flertalet om att din bild är korrekt.

Jag har dock en synpunkt på ordvalet i både din bild och i "FRA-propositionen".

Vad du kallar "filtrering och behandling" och som propositionen benämner "reduktion" är nog att betrakta enligt den teknikneutrala beskrivningen nedan.

1. Komunikationen samlas in i sk. samverkanspunkter.

2. Kommunikationen lagras på/i någon form av media.

3. Signalen (Innehållande bl.a adresser och/eller identitet samt tidpunkt) lagras enligt "datalagringsdirektivet".

4. Brevet/Meddelandet/Telefonsamtalet öppnas.

5. Innehållet läses in.

6. En bedömning görs förmodligen av Signaldata mot en TerroristUrvalsDatabas för att bedöma ifall någon av parterna är "terrorist".

7. En bedömning görs av innehållet i kommunikationen utifrån de sk. "sökkriterier" som för dagen finns i UrvalsDatabasen.

8. Valet görs vilken kommunikation som skall analyseras ytterligare.

9. Kommunikationen skickas vidare eller raderas.

Vad jag vill säga är att de befintliga benämningarna endast täcker in punkterna 6-9, men integritetskränkningen har redan skett vid punkt 1.

Mark Klamberg sa...

Jag är också inne på att använda ordet radera, men det vägrar FRA att göra. Det säger alltid "reduktion". Det spelar ingen större roll, mina mail överförs fortfarande till FRA för "behandling med automatiserade sökbegrepp" (avlyssning).

Anonym sa...

Det kan faktiskt tyda på att dom besitter någon form av humor.

Enl. wikipedia

Svenska reduktioner

Reduktion är en indragning till kronan (konfiskation, expropriering) av egendom, som jord och jordinkomster, vilka tidigare avsöndrats till i första hand adeln genom förläningar, donationer och dylikt.

Anonym sa...

Jag måste faktiskt vända mig mot din tanke att det skulle vara FRA och de som stödjer dem till fördel om din bild är korrekt. Om den inte är korrekt så kan de peka med hela handen på den och säga "du har fel", precis som de försöker göra nu. Och därmed så kommer alla dina argument, via "guilt-by-association", att vara felaktiga. Inte helt olika vad de försökt sig på tidigare.

Anonym sa...

Jag föreställer mig att urvalet kan ske på två olika sätt:
• man väljer ut vissa kablar/trafikstråk utan att analysera meddelanden
• man filtrerar efter meddelandenas innehåll

Mitt intryck är att endast det första av dessa kan beskrivas som "reduktion", dvs. reducering av mängden trafik utan analys av enskilda meddelanden. Det andra beskrives bäst i termer av filtrering.

Alltså: FRA väljer ut en delmängd av all trafik som nått samverkanspunkterna att avlyssna - reduktion. Denna trafik genomgår sedan automatisk filtrering med matchning mot sökbegrepp.

Den trafik som inte passerar reduktionssteget "raderas" inte eftersom den inte lagrats. För att matcha trafik mot sökbegrepp måste data lagras (åtminstone korttidslagras i arbetsminnet på en dator) varför man kan tala om "radering" i det fallet.

Eftersom reduktionen görs av effektivitetsskäl och inte på grund av att lagen kräver det, samt att medborgare inte vet vilken trafik som väljs ut gör reduktionen inte mycket varken till eller från ur ett integritetsperspektiv.

Mark Klamberg sa...

WysiWyg,
Bilden kan användas av FRA-förespråkare eftersom regeringen får meddelande 3. Värdet av detta meddelande måste vägas mot intrånget i brevhemligheten. Då kan man hamna på olika sidor i denna fråga, det kan jag respektera.

Om de säger att jag har fel så måste dem motivera det. Jag lutar mig mot konkreta lagar, förordningar och avsnitt i förarbeten. FRA:s tjänsteman Annica Viksten åberopar ju inte en enda paragraf eller något konkret avsnitt i ett förarbete. Hon har ingenting. Kejsaren är naken! Ska den klä på sig?

Vem är mest trovärdig? Som sagt, jag är beredd att ändra mig, bara de förklarar vilka fel jag gjort på ett trovärdigt sätt. Vad som är trovärdigt avgör läsaren av denna blogg.

Anonym sa...

Angående vad Mark säger 2:44.
Det är typiskt för myndigheter och politiker att i denna fråga inte behöva motivera sina beslut alls. Medan privatpersoner måste belägga sina påståenden till sista stavelse kan myndigheter komma undan med ett omotiverat eller i bästa fall pseudomotiverat "vi har beslutat att.." (som i fallet med JK-anmälan mot avlyssningen av de 103) och regeringsföreträdare med ett obestyrkt påstående om att "lagens verkliga syfte är x" helt oavsett vad det står i förordningarna och alldeles obekymrade om att man motsäger vad andra regeringsföreträdare sagt eller vad man själv sa i sitt förra uttalande. Det tycks som om den traditionella bilden av rollfördelningen är omkastad: folket är den genomrationella aktören med alla paragraferna på sin sida, medan myndigheterna agerar som en rasande hop som kräver att få igenom sina önskemål helt ointresserade av vad lagar och regler säger. Det enda som inte är omkastat är maktinnehavet. De behåller hela makten men vägrar ta det ansvar som traditionellt setts som förknippat med den.

Mark Klamberg sa...

Zeke,
Kunde inte ha sagt det bättre. Tack!

Anonym sa...

Zekes kommentar förtjänar uppärksamhet, så ett litet blogginlägg från undertecknads sida tar upp det han skriver.

Anonym sa...

Jag hoppas verkligen hearingen på fredag blir så bra som jag känner att den kommer att bli just nu.

Om ni missat det tar Erik Hultin (c) emot frågor han hoppas kunna ställa på fredag till panelen:

http://erikhultin.se/08/fraga-till-sakkunniga.php'

Riktigt bra kämpat Mark!

Anonym sa...

Ursäkta, fel på URLen, här är en korrigerad variant:
http://erikhultin.se/08/fraga-till-sakkunniga.php

Anonym sa...

Jag tror att bilden skall kompletteras med Meddelande 4-10 med okänt innehåll. Dessa kommer att kastas i eller strax efter samverkanspunkten och benämns av FRA för reduktion. Av ren självbevarelsedrift, det går inte att hantera, transportera eller ens mellanlagra annars.

Detta kommer att vara en snabb och enkel utsortering normalt beroende på ex.
Typ: bredbandstv, strömmande media, filtransporter, web-surfning m.m. är nog ointressant
Operatörsdata: De avkräver operatörerna dokumentation på sina uppsatta nät; all intern trafik, uppsatta VPN-tunnlar för företag ska bort etc.
Slumpen: Kanske man kopplar bort hela fibrer, områden, trafiktyper m.m., allt eftersom man lär sig så kan man kanske styra slumpen lite mer intelligent.
Annat: som vi bara kan gissa

Det här liknar mer den där floden dom talar om där man kastar ut metkrokar. Det liknar också SVD:s grafik mer än din. Dessutom är uttalandet: "Nej, FRA kommer inte att tillgång till all gränsöverskridande trafik", det kan vara lite sant ... det har man aldrig momentant, inte i ett givet ögonblick.

Nu tror jag att 30% är för tok för mycket som släpps vidare mot tyngre jobb som filtrering och bearbetning, men siffran är ointressant.
Det här är självklart känsligt att tillstå och Vitsen är ju att inte omgivningen skall veta vad man väljer bort och varför, eller att man skall inse att FRA även kommer att missa viktig information hur öppen den än är.

Bengt Svensson

Anonym sa...

Myndigheter, inklsuive FRA, har en lagstadgad skyldighet att svara på allmänhetens frågor om det rör saker som inte är sekretessbelagda. Till denna grupp hör hur man ska förstå lagar, förordningar och förarbeten.

Och vad gör man om myndigheten flagrant ljuger om vad de gör och hur FRA-lagen kommer att fungera? Går det att anmäla dem? JO?

Anonym sa...

Mark Klamberg,

Reduktion används sannolikt för att beskriva en reducering av mängden signalerna. Dessa signaler reduceras automatiskt i och med att de termineras, dvs "signalerna" tas inte emot.

Således, per definition, har inte de reducerade signalerna raderats, dom har helt enkelt bara upphört att existera.

Dom kanske vill använda ordet/begreppet även när något har både raderats manuellt via delete och via automatiska funktioner.

***

Angående din bild jämfört med stoppaFRAlagen.nu:s bild, så är den senare faktiskt bättre.

stoppaFRAlagen.nu:s bild fungerar för att den var tillräckligt abstrakt.

Din fungerar inte för att du har försökt detalj beskriva flödet. Det kan finnas en mängd orsaker till varför inte FRA tycker den är ok.

FRA kan t ex inte peka ut den som rätt, ifall det du beskriver är för beskrivande av de tekniska implementationerna, pga sekretess.

FRA kan hänga upp sig på ett par tre saker som inte är rätt, men kan inte tala om vilka detaljer som är fel, pga sekretess.

(Heh, antar att du förstår poängen.)

Personligen tror jag på ett enklare alternativet, att du helt enkelt inte har beskrivet processen på rätt sätt. Men, som sagt, även om du skulle göra ett mer detaljerat flöde än stoppaFRAlagen.nu:s mer abstrakta flöde, så kanske det är tveksamt om FRA skulle kunna verifiera det.

I din bild har du troligtvis fått fel på antagligen allt, efter "Automatisk Filtrering och behandling". ("Behandling" är egentligen inte rätt, eftersom det är "Bearbetning" dom själva använder.)

Kabel till operatör splittas. Från splittern förs signalerna vidare till samverkanspunkt. I samverkanspunkt sker åtminstone någon form av selektering, åtminstone en fysisk filtrering i och med att man bara väljer den och den "kanalen". Från samverkanspunktens valda kanal/er förs signalerna vidare för ytterligare filtrering (i och för sig kan kan detta göras i samma hårdvara som den faktiska hårdvaran som utgör första ingångs kanalerna i samverkanspunkten, fast det är nog väldigt ineffektivt för den mängd data FRA sysslar med.) Efter denna, ytterligare, filtrering, som filtrerar ut det som stämmer med sökkriteria, skickas de _ut-filtrerade_ signalerna vidare för (för)bearbetning (för här sker högst sannolikt ytterligare en filtrering, och det kan vara både manuell och/eller automatisk bearbetning.)

Alla de signaler som inte filtreras ut, dvs det som kopierats, till "bearbetningspunkten" termineras, dvs upphör att existera.

Det du har missat med alla databaser är dessa inte används så som du visar med din bild. All information i tillgängliga databaser (även deras interna) används från första början, dvs en eller fler databaser används för att ställa första kriteriet: från vilken samverkanspunkt och vilken/a "kanaler" ska vi/FRA använda för att hitta det vi just nu letar efter?

Dvs en eller fler databaser, kanske alla, inkl de interna, används sannolikt i varje steg, från den första selekteringen/filtreringen till den sista.


(Fast allt detta är bara hur jag har förstått hur det ska gå till enligt FRA, och beroende på min bristande kapacitet på att förklara. Och så är jag ju inte någon namngiven expert heller, så det lär ju tas med en nypa salt ... eller ett lastbilsflak. :-()


//ST

Björn Felten sa...

Är det månne helt enkelt så, att Annica Viksten inte klarar av att läsa och tolka ett flödesdiagram? Det kräver ju faktiskt en viss vana...

Att hon då föredrar Sydsvenskans bild är ganska naturligt, det är ju en tredimensionell bild med tämligen tydliga "föremål", som även en lekman kan förstå.

Mark Klamberg sa...

Björn,
Du skriver: "Är det månne helt enkelt så, att Annica Viksten inte klarar av att läsa och tolka ett flödesdiagram? "

Om det vore så väl. Jag tror de anställda på FRA är mycket intelligenta och att de vet exakt vad de gör. De vill inte svara mig. Vi får aldrig underskatta regeringens och FRA:s list. Jag tror de utifrån sina mål agerar helt rationellt.

Mark Klamberg sa...

Anonym/ST,
Det kan mycket väl vara så du skriver. Jag tycker du verkar väldigt insatt. Du känns nästan som du arbetar på FRA och vill hjälpa mig. Jag vill gärna korrigera min bild så att den blir bättre. I Tyskland råder det full klarhet om hur databaserna fungerar vilket Centrum För Rättvisa skriver på SvD Brännpunkt. I Sverige försöker man att hålla det hemligt. Det centrala är vilka sökbegrepp man använder och jag begär inte att FRA ska avslöja detta för mig. Jag vill bara att de ska hjälpa mig förstå hur databaserna fungerar. Dessa databaser är reglerade i förordningen (2007:261) som vem som helst kan läsa, det är ingen statshemlighet. Om jag behöver justera så spelar det ingen roll eftersom mitt motstånd mot FRA-lagen grundas på att all trafik som korsar Sveries gränser ska överföras till FRA. Detta är en sanning med nuvarande lag, allt annat är sekundärt.

Jag tror att anledning till att FRA inte vill svara är att de bilder som nyhetsredaktionerna använder ger en förskönande bild av hur FRA:s signalpsaning fungerar. Denna bild vill FRA behålla. Se mitt blogginlägg om FRA:s filter och sökbegrepp så får du se hur regeringen drog tillbaka ett lagförslag i SOU 2003:35 om FRA:s databaser för att senare återkomma i den mer oskyldiga förordningen (2007:261). Det verkar som FRA inte vill prata om sina databaser. Detta agerande är irrationellt när jag kommit saken på spåren. Jag vet att jag i det förra inlägget skrev att de är helt rationella, kanske inte alltid då.

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html

Mark Klamberg sa...

Anonym/Bengt Svensson,
Du skriver:
"Jag tror att bilden skall kompletteras med Meddelande 4-10 med okänt innehåll. Dessa kommer att kastas i eller strax efter samverkanspunkten och benämns av FRA för reduktion. Av ren självbevarelsedrift, det går inte att hantera, transportera eller ens mellanlagra annars.

Detta kommer att vara en snabb och enkel utsortering normalt beroende på ex.
Typ: bredbandstv, strömmande media, filtransporter, web-surfning m.m. är nog ointressant
Operatörsdata: De avkräver operatörerna dokumentation på sina uppsatta nät; all intern trafik, uppsatta VPN-tunnlar för företag ska bort etc.
Slumpen: Kanske man kopplar bort hela fibrer, områden, trafiktyper m.m., allt eftersom man lär sig så kan man kanske styra slumpen lite mer intelligent.
Annat: som vi bara kan gissa"

Du har förmodligen rätt. För mig representerar meddelande 1 allt det du beskriver.

Anonym sa...

En intressant fråga är VARFÖR man genomför en REDUKTION av materialet.

Jag tror nu att som någon skrev ovan ("anonym?!?) att det inte är frågan om någon aktiv process.
"Dessa signaler reduceras automatiskt i och med att de termineras, dvs "signalerna" tas inte emot."

Varför reduceras då materialet?

Jo, man hinner helt enkelt inte med att bearbeta det - ÄNNU!

Man säger att det inte går att lagra allt som är avsett att passera FRA...
Nähä, inte nu kanske. Men faktum är att datorers kapacitet - lagring på hårddisk - ökar med det dubbla VARJE ÅR. Idag kan man i princip rymma alla böcker som skrivits på en hårddisk. Du och jag kan idag gå ut och köpa en hårddisk som rymmer 1 Terabyte - 1 000 000 000 000 bokstäver - okomprimerat, för lite mer än tusen kronor. Komprimerar vi materialet kanske vi kan krama ihop det så att kanske tio gånger mer får plats. Om tio år kommer vi att kunna lagra ett tusen gånger mer - alltså 10 000 000 000 000 000 på en hårddisk för tusen kronor. Detta är lika med en miljon - 1 000 000 bokstäver per varje person på hela jordklotet! Kan FRA DÅ lagra allt eller ska vi vänta något år till?

Lägg därtill ökningen i datorernas bearbetningshastighet. Framstående forskare hävdar att vi kan komma att se datorer med artificiell intelligens likvärdig med en människas om 20 år och då är frågan om materialet kontrolleras "BARA" av datorer enbart akademisk....

Det antal meddelanden som nu kan läsas igenom "av mänskliga ögon" är naturligtvis beroende av hur många ögon som finns tillgängliga för att genomföra denna kontroll. Ingen tror väl att FRA först anställer ytterligare 200 personer för att sedan låta 25% av dessa vara sysslolösa. De kriterier för genomläsning och analys som ställs upp kommer naturligtvis att anpassas efter hur stor personal som FRA har. Är en stor andel av personalen i ett visst läge sysslolösa så minskar man kraven på vad som ska läsas igenom manuellt.

FRA är alltså på så sätt en sysselsättningsmaskin.

Anonym sa...

"Du har förmodligen rätt. För mig representerar meddelande 1 allt det du beskriver."

Nja, ditt meddelande 1 är känt till innehåll och till råga på allt analyserat som oskyldigt i din bild. Du har ingen reduktion alls, det finns ingen flod som flyter förbi.

När man ritar en bild av en brandvägg brukar det vara en mur med hål i där hålen representerar de portar och protokoll som kan passera. Resten är för evigt förlorat, det stoppas, det finns heller ingen papperskorg att ev. inspektera.

FRA vill göra sken av att dom är duktiga fiskare, som tar upp minimalt med skräpfisk som måste kastas tillbaka. Att man kanske även låter fula fiskar slippa undan, är ingen bra reklam.

Bent Svensson

Anonym sa...

"Jag tror att anledning till att FRA inte vill svara är att de bilder som nyhetsredaktionerna använder ger en förskönande bild av hur FRA:s signalpsaning fungerar. Denna bild vill FRA behålla."
Det intrycket delar jag.

Jag tycker dessutom att Hans kommentar är värd att lyfta fram. Att artificiell intelligens skulle lura bakom hörnet är kanske litet överdrivet (det räcker inte med datorkraft utan man behöver även en bra modell), men ändå - i takt med att data-analysen blir mer och mer sofistikerad kommer den automatiska och manuella behandlingen att närma sig varandra i termer av hur integritetskränkande och effektiv den upplevs vara.

Anonym sa...

Mark Klamberg,

Oj, men nej jag jobbar inte överhuvudtaget för tillfället, och skulle jag ha gjort det skulle jag nog inte har gjort det hos FRA ... tror nog dom kräver att gränsfalls tomtar, ska var avsevärt mer fogliga toffelhjältar. ;-)

Men självfallet skulle en detaljerad bild vara mer positiv än negativ. Jag är helt övertygad om att det inte skulle spela någon roll, egentligen, ifall FRA kunde korrigera din bild, eller producera sin egen bild. Trots allt har så mycket indirekt information kommit fram, och den större (Ryska) delen av det potentiella "yttre hotet" är f-n i mig inte korkade, och tydligen är ju inte terrorspökena det heller.

" I Tyskland råder det full klarhet om hur databaserna fungerar vilket Centrum För Rättvisa skriver på SvD Brännpunkt. I Sverige försöker man att hålla det hemligt."

Förvisso är inte min kunskap om hur det är i Tyskland gällande signalspaning mer än det jag läst, men att man här i Sverige håller saker hemligt för den inhemska befolkningen, åtminstone, har varit självklart de senaste ca 15 åren.

För att vara öppet är Sverige ett j-vligt slutet land. Svenska staten har skapat illusionen av öppenhet utan att behöva, via lagen, vara öppen. Visst diverse information från öppna databaser är tillgängliga ... fast mer manuellt. I USA fanns samma typer av databaser tillgängliga via Internet för mer än 10 år sedan, samt att myndigheters officiella information är enkelt tillgänglig via deras egna sajter. T ex kan du som icke amerikan få reda på vilka officiella patent NSA innehar direkt via webben, det är trots allt ganska mycket information om vilka verktyg NSA minst har tillgång till.

" Det centrala är vilka sökbegrepp man använder och jag begär inte att FRA ska avslöja detta för mig."

Personligen tycker jag inte det. Det vitala, för mig, är att FRA inte blir tilldelad, eller har tillgång till, alla kommunikationer (via alla "kanaler") hur som helst (fast det kanske det var det du menade?). Det måste helt enkelt ske någon form av för-filtrering, för-selektering, av kommunikationerna. Samt, självklart, en för-filtering/selektering som inte FRA har kontroll över, dvs att det är en eller ett par överliggande instanser som kontrollerar tilldelning. (Antagligen inte särskilt effektivt gällande deras signalspaning, men det skulle öka integritetsskyddet. Fast det lär ju kosta mer.)

" Jag vill bara att de ska hjälpa mig förstå hur databaserna fungerar."

Det vore ju det bästa, absolut. Kan FRA inte vara öppna, i mer detaljerad form, med hur processen fungerar, så leder till att alla vi andra måste spekulera, vilket leder till att det blir där efter ... och som sagt den potentiella "fienden", Rysska expertisen, är ju inte lika "korkade" som majoriteten av oss, dvs Ryssexperterna lär nog redan ha fatta det mesta om vad och hur det fungerar.

Ett nytt försök:
Problemet som jag ser det min din bild är att du använder ett selektivt fall med selektiv databas användning, av selektiva databaser, för att förklara generellt hur den generella processen går till. Det blir nog fler fel än rätt, men som sagt även om du har rätt så är det inte säkert att rätt detaljer, eller fel detaljer, kan verifieras av FRA, pga sekretess. (Alla som skrivit på en bibba NDA:s tordes veta hur analfixerad juridiken är vid just skyldigheterna, det liksom finns inga rättigheter, tyvärr.)

Det jag utgick ifrån var mina egna erfarenheter av hur man använder sig av information i databaser om vart annat för att "filtrera ut" den man letar efter, för att först bestämma vilken "kanal" man ska leta i, dvs att information från en eller flera databaser används som premiss för att leta just där och där, sen används en eller flera av samma databaser i kombination med en eller flera andra databaser för att ytterligare precisera, filtrera ut, den information man tror sig behöva. Å så fortsätter det tills man så att säga hittar rätt. (Väldigt mycket Trial an error metodik över det hela, egentligen, vilket blir helt fel utifrån integritetssynpunkt eftersom så väldigt mycket "brus" behövs filtreras i varje steg, och varje steg behövs göras om mer än en gång, oftast.)

"Jag tror att anledning till att FRA inte vill svara är att de bilder som nyhetsredaktionerna använder ger en förskönande bild av hur FRA:s signalpsaning fungerar. Denna bild vill FRA behålla."

Jag ställer mig väldigt skeptiskt till ett sånt resonemang. För mig ter sig ett sånt resonemang som: Ok vi slopar foliehatten, men tar på oss triangelmössan. Jag tror helt enkelt inte att "FRA" tänker i dom termerna, dom ser deras resonemang som uppenbart korrekta, precis som alla vi oss andra, och förutsätter att "lyssnaren" förstår. Problemet är att dom måste resonera med, utgå ifrån, information som inte är sekretess belagt. Och minsta oro för att info kanske skulle kunna leda till sekretess bekymmer, så tar man det säkra före det osäkra, och kan man inte göra det i mega abstrakt form (som inte kan härledas till detaljer) så betyder det diverse "vita lögner".

Jag tycker att vi måste tänka på att "FRA", befinner sig mellan "a rock and a hard place" trots allt. Det är väldigt tragiskt att det är dom som har känt att dom behövt ta en hel del av debatten, trots den sekretess dom omgärdas av. "FRA" är ju trots allt bara knegaren. Och oavsett vad jag tycker om FRA som civil, och enskild, signalspaningsmyndighet, så hade aldrig jag trott att Herr Reinfeldt och Co skulle i stort sett överge en, enligt deras mening, vital (försvars)organisation. (Och på ett eller annat sätt kommer vi, i alliansen, nu att få äta upp sk-ten.)

(Hmm, bortse från diverse "överskotts information" tack. :-()

//ST