lördag, september 13, 2008

Det är bara ett skådespel

1. Splittring, förhalning och avledning
Jag har tidigare drivit tesen att folkpartiets referensgrupp och centerns arbetsgrupp om FRA och de "förslag" som kommer därifrån är en splittrings-, förhalnings- och avledningsmanöver, ytterst initierade, accepterade och regisserade av regeringen i syfte att förhindra borgerliga ledamöter från att göra upp med oppositionen om att FRA-lagen ska rivas upp.

2. Regeringen hör men lyssnar inte
När förslag har kommit eller kritik har framförts från de egna leden har regeringsföreträdare lämnat icke förpliktigande kommentarer. När 14 moderata kommunpolitiker kritiserar FRA-lagen säger Fredrik Reinfeldt i DN att han är "öppen för förslag på förbättringar". När centern lämnade sitt förslag att FRA ska få spana, men inte på svenskar "välkomnade" Sten Tolgfors detta i SvD men han ville inte kommentera förslaget. Ska detta likna ett samtal om hur "FRA-lagen" ska förbättras?

3. Oseriös remissbehandling
Vad har hänt efter denna kritik och alla förslag? Ingenting. Nu får vi veta via SvDs ledarblogg och tidningen Riksdag & Department att remisstiden på tilläggspropositionen som ska ställa allt till rätta endast är två veckor. Är detta seriöst? Har regeringen inte fattat något?

4. Vår kritik är djupgående
Den enklaste men ändå korrekta beskrivningen av min och andras kritik har Expressens Isobel Hadley-Kamptz formulerat i artikeln "Vi måste prata om sociogrammen". Här kommer mitt försök att vara pedagogisk och samtidigt peka på källorna för mitt resonemang.

4.1 Användning av trafikdata
Några av oss forskare och signalspaningsexperter har skrivit hur djupgående vår kritik är mot FRAs arbetssätt. Jag har försökt att förklara hur jag uppfattar signalspaning enligt "FRA-lagen" och pekat på FRAs användning av många oskyldiga svenskar trafikdata i form av telefonsamtal och datakontakter. FRA anger ju själva i ett internt dokument att detta är förutsättningen för deras verksamhet (se fråga 5).

Märkligt nog döljer regeringen den mest centrala förutsättningen för FRAs verksamhet. Det finns en antydan i förarbetet genom stycket "för att kunna bedriva en effektiv försvarsunderrättelseverksamhet är det följaktligen viktigt att myndigheten har möjlighet att följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, vilket bl.a. förutsätter inhämtning av metadata (data om data, såsom t.ex. kanalnummer och bärfrekvens)." (sidan 72 i prop. 2006/07:63).

På vanlig svenska, metadata (trafikdata) är inte en kopia av originalmeddelandet och innehåller inte meddelandets text utan innehåller exempelvis information om i) avsändare, ii) mottagare, iii) tidpunkt för kommunikation, och iv) medium (telefon, e-post) för kommunikation.

Det nämns dock inte i vilken omfattning och hur metadata (trafikdata) används. Av SVTs inslag kan vi inte utsesluta att FRA under många år sparat och fortsatt kommer att spara all trafikdata som rör svenskars telefonsamtal och datakontakter. Gallringsreglerna är fyllda med undantag som möjliggör detta, se bestämmelserna om bevarande av personuppgifter för "historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål" i 6 kap. 1 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

4.2 Enskilda med "rent mjöl i påsen" kan drabbas
Genom att ha tillgång till trafikdata kan FRA bl.a. kartlägga människor, gruppers kommunikation och av detta dra slutsatsen av vem man är och vem man kommunicerar med. FRA behöver inte läsa meddelanden för att lyckas med detta utan det räcker med trafikdata, vilket är det speciella med denna sofistikerade metod.

FRAs verksamhet bygger på kartläggning av väldigt många oskyldiga där man försöker att urskilja det "suspekta" från det "normala", vilket kan leda till en omvänd besvisbörda även för de som har "rent mjöl i påsen". Riksdagsmännen har knappast informerats om detta. Som en otrevlig bieffekt kommer vårt samhälle att förändras i en otrygg riktning, vilket redan har hänt i Tyskland. Istället har regeringen ägnat sig åt mörkläggning.

5. Det är ett skådespel
Alla dessa arbetsgrupper och regeringsföreträdares löften om att de lyssnar är bara ett skådespel. Problemet för regeringen är att vi, media och det svenska folket genomskådat allt.

Bloggar
MinaModerataKarameller, Annarkia, Mitt-i-steget, Svensk Myndighetskontroll

7 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Jag gjorde just ett tillägg i min senaste post om detta.

Lärde mig begreppet "split hearing" i Guillous bok Fienden inom oss. Alltså man hör det man vill höra och annat brusas bara bort.

Jag börjar nästan undra om ens alla i regeringen vet om vad det handlar om? De vet attvi ska ha underrättelsetjänst och det är viktigt, javisst. Ingen säger emot det. Men det är ju mest metodn vi är oeniga om. Det är rent märkligt att man inte respekterar detta, inte minst utifrån de nya kunskaper som uppenbarligen har framkommit på senare tid.

Det är nästan skumt det här.

Anonym sa...

Förklaringen till regeringens agerande ligger i det avtal som förre försvarsministern Mikael Odenberg undertecknade tillsammans med Homeland Security/Michael Chertoff 2007-04-13.

Anonym sa...

Enligt http://isobelsverkstad.blogspot.com/ från 12/9 så kommer förändingsförslagen att presenteras i jul och röstas om 2009 (när lagen trätt i kraft)!
Enda sättet för riksdagen att veta vad de röstar till är alltså att rösta bort lagen (alternativt fördröja införandet) via en motion i september.

Ingen kan väl anse att detta är en seriös hantering av frågan från regimens sida.

Dennis Nilsson sa...

Suck, tala om den upp- och nedvända världen, följande citat äger snart giltighet även här hos oss;

“Förtroende är bra, kontroll är bättre” — Josef Stalin

Trist att vi inte lärt oss något av historien, och är nu på väg att upprepa den. :-(

Den kommer att ha sitt pris.

Tomas Mattsson sa...

Anonym,

Ja, ett tungt vägande skäl till regeringens förhållningssätt visavi den avslöjande kritik som framförs mot FRA-lagen är nog det avtal som du refererar till.

Anonym sa...

Ja, signalspaning mot naturkatastrofer som Gudrun har ju alltid varit effektivt. Avtalet som slutits med USA handlar om forskningssamarbete kring hantering av kriser som stormar etc. Men det är väl inte lika roligt att fantisera kring det faktiska samarbetet, eller att ens försöka ta reda på vad det handlar om. Det blir mycket roligare om man tror att det i själva verket handlar om någonting annat.

Anonym sa...

@anonym kl 11:30
vet inte hur du läser, men dokumentet finns på http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf

Orkar du inte klicka, säger första meningen under Objective (sid 6):
a) the prevention and detection of, response to, and forensics and attribution applied to, terrorist
or other homeland security threats and/or indicators;

Stormen Gudrun räknas inte som en terrorist!