måndag, oktober 12, 2009

Danielsson svarar om FRAs lagring

Staffan Danielsson (c) har nu svarat på den fråga som jag anser att FRA-debatten borde handla om, det faktum att FRA lagrar omfattande mängder information om kommunikaton i sina databaser som inte har med "yttre hot" att göra. Han skriver följande.

Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.
Med andra ord, FRA samlar in och lagrar stora mängder information om kommunikation som saknar koppling till "yttre hot" i sin databas genom att kalla det "teknisk utvecklingsspaning". Därefter söker FRA i denna information för andra ändamål än "teknisk utvecklingsspaning". Jag anser att det är vilseledande.

Jag uppfattar att vi nu i huvudsak har samma beskrivning av FRAs verksamhet och det är här debatten borde ha börjat.

Om sådan lagring är nödvändig för FRAs verksamhet anser jag att det borde klart framgå av förslaget till lagtext istället för att gömmas undan i vaga formuleringar och förarbetena. Vidare borde de delar av lagstiftningen som uttryckligen tillåter FRA att överföra information till andra stater begränsas till sådan information som konstaterats ha en koppling till något "yttre hot". Så är det inte idag. Jag hoppas riksdagen tar sig an även denna del av debatten på onsdag.

Staffan Danielsson hänvisar i sitt inlägg till en artikel på DN Debatt den 3 september 2008 som undertecknad med tolv andra forskare och sakkunniga skrev. Han påpekar vad han anser vara felaktigheter i denna. Med tanke på att vi som skrev artikeln inte har någon insyn i FRAs verksamhet, vilket Staffan Danielsson har i något större omfattning, är det givet att vi i alla hänseenden inte kan återge FRAs arbetsmetoder. Jag anser dock att vi kom ganska nära då vi i artikeln lyfte fram att FRA snarare lagrar stora mängder trafikdata och letar efter kommunikationsmönster än läser varje enskilt meddelande. Artikeln ledde även till reaktioner från Sten Tolgfors (m) och FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson vilket tillsammans med annan information har gjort att jag utvecklat min beskrivning av FRAs verksamhet. Den finns numera återgiven i en längre artikel publicerad maj 2009. Den motsvarar ganska väl Staffan Danielssons beskrivning. Jag tror att regeringen och FRA hade tjänat på att ge en sådan beskrivning i ett tidigt skede, då hade debatten blivit rakare och enklare.

Inga kommentarer: