tisdag, oktober 13, 2009

Sten Tolgfors (m) vägrar stå för sitt lagförslag

Min chatt hos DN är avslutad, du kan läsa den här. Även Sten Tolgfors har chattat, tyckte frågorna han besvarade var ganska snälla. Fastnade för ett av hans svar om trafikdata. Eftersom frågeställaren frågade om "all trafikdata" lagras så kunde Sten Tolgfors avfärda hela frågan. Dock skrev han följande.

FRA ges bara tillgång till de signalbärare som domstolen bestämt. Samma regler gäller för trafikdata i utvecklingsverksamheten som för spaning vid konkreta underrättelseuppdrag.
Då har vi ett kvitto från försvarsminister Sten Tolgfors (m) att FRA lagrar trafikdata i utvecklingsverksamheten. Staffan Danielsson gjorde liknande medgivanden igår. Lite tråkigt att det kommer nu efter att flera kritiker tagit upp frågan under mer än ett års tid, bl.a. jag själv i Svensk Juristtidning. Det skulle vara bra om någon journalist var intresserad av att följa upp frågan, t.ex. hur omfattande denna verksamhet är och vad som händer med informationen.

Jag anser även att Sten Tolgfors ger ett direkt felaktigt svar på en fråga.

Medger verkligen lagen att FRA får samla in enskildas trafikuppgifter utan att det behöver finnas en koppling till yttre hot?

Sten Tolgfors: Nej
Vi läser ur regeringens lagförslag, sid. 6-7. Motsvarande bestämmelser finns i den nu gällande lagen, dock med annan numrering.

1 § första och andra styckena signalspaningslagen anger följande.

I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer (signalspaningsmyndig-heten) inhämta signaler i elektronisk form vid signalspaning. Signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet får endast ske i de fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har bestämt inriktningen av signalspaningen.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga
1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentli-ga nationella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användstånd,
5. allvarliga yttre hot mot sam-hällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säker-het,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik

Det innebär att i försvarsunderrättelseverksamhet får FRA bara inhämta information om det finns en koppling till de åtta ovan angivna punkterna (hädanefter "yttre hot"). I det tredje stycket anges att inhämtning även får ske för andra ändamål, dvs utan koppling till något "yttre hot".
Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag.
Läs vad Staffan Danielsson (c) skrev igår, där han ger en helt annan bild som råkar överenstämma med min egen.

Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.
Med andra ord, FRA samlar in och lagrar stora mängder information om kommunikation som saknar koppling till "yttre hot" i sin databas genom att kalla det "teknisk utvecklingsspaning". Därefter söker FRA i denna information för andra ändamål än "teknisk utvecklingsspaning". Jag anser att det är vilseledande. Allt detta backas upp av SVT Rapports inslag den 16 juni 2008 där det framgår att FRA lagrar trafikdata med bred håv. I ett internt FRA-dokument publicerat av SVT Rapport diskuteras omfattningen av verksamheten i termerna "all tillgänglig kommunikation" och FRA anger att de avser att fortsätta med verksamheten.

Försvarsministern står inte för sitt eget lagförslag. Vad det beror på vet jag inte.

Varför är detta allvarligt? Regeringen har hela tiden hävdat att FRA bara i väldigt små mängder samlar in och lagrar information med koppling till "yttre hot". Lagstiftningen och SVTs avslöjande tyder på annat, det handlar om massiva mängder uppgifter som lagras utan koppling till yttre hot.

5 kommentarer:

Anders G sa...

Även denna fråga + svar var upplysande:

"Varför har ni inte berättat för riksdagen och den svenska allmänheten att FRA ägnar sig åt omfattande trafikdatalagring?"


Sten Tolgfors:
"I utvecklingsverksamheten är trafikdata ett viktigt verktyg som bidrar till att inrikta verksamheten mot relevant kommunikation. Utan kunskap om trafikmiljön, i vilken trafikdata är en faktor, blir verksamheten trubbigare och måste därför bedrivas bredare. Vilket innebär att en större andel kommunikation måste göras läsbar för det mänskliga ögat för att avgöra om det är ”rätt” kommunikation eller inte. På så sätt begränsar trafikdata integritesintrånget. I kryptoverksamheten t.ex. spelar trafikdata en absolut avgörande roll. Exempelvis är det genom inhämtning av trafikdata möjligt att på kort tid skaffa en uppfattning om mellan vilka länder trafik förs på en viss signal, utan att behöva undersöka innehållet i trafiken. Trafikdata är inte någon fristående fenomen inom kommunikation utan förekommer i alla kommunikationsformer. Det innebär att FRA enbart har tillgång till sådana trafikdata som förekommer i de tillståndsgivna signalbärarna och inget annat. Detta kräver samma tillstånd av domstolen som övrig inhämtning."

Tor sa...

Jag läste Staffan Danielssons inlägg litet väl hastigt så det slog mig först nu efter att ha läst ditt citat hur tydligt han faktiskt beskriver det hela och vilken oerhörd kontrast det blir till det som man tidigare har hört från regeringshåll och nu förvånande nog fortfarande hör från Tolgfors.

Det som är lurigt är förstås att trafikdata får samlas in i vissa (mycket luddigt formulerade) syften och sedan användas i helt andra syften.

ConnyT sa...

Jag misstänker att hans kryptiska förklaring för det direkta felet som du påpekar (nedan) är att det finns en koppling till yttre hot genom att allt data har färdats i samma signalbärare och därigenom tillgängliggjorts för FRA. I bästa fall kan man kalla det en medveten "fint" i värsta fall kan man kalla det betydligt värre saker.

"Medger verkligen lagen att FRA får samla in enskildas trafikuppgifter utan att det behöver finnas en koppling till yttre hot?

Sten Tolgfors: Nej"

Anonym sa...

Men är det inte så att den inledande formuleringen i stycket om utvecklingsverksamheten hänvisar till försvarsunderrättelselagen och de syften eller ändamål för vilka man får bedriva försvarsunderrättelseverksamhet(om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten)? Så har jag i alla fall tolkat det hela. Om min tolkning stämmer så inhämtar FRA trafikdata i utvecklingsverksamheten med koppling till både yttre hot och stöd för svensk utrikes- försvar- och säkerhetspolitik. Jag är ju visserligen ingen jurist men jag trodde i min enfald att det var så man ska läsa stycket!!??

Sedan måste jag fråga om en sak som du, Mark, skrev när du chattade:
"...signalspaning i kabel innebär en granskning av all kommunikation. Med granskning avser jag inte nödvändigtvis att FRA läser eller lyssnar på all kommunikation utan det kan även avse lagring av trafikdata." Menar du verkligen att FRA kommer att lagra all trafikdata som passerar Sveriges gräns?

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Du ställer två frågor. Vi tar dem en och en.

1. Om det vore så som du skriver så vore tredje stycket onödigt. Saken blir väldigt tydlig om man läser författningskommentaren: "Inhämtningen enligt lagen skall emellertid även få bedrivas för vissa andra särskilda syften som inte omfattas av försvarsunderrättelseverksamheten men som utgör en förutsättning för att denna skall kunna bedrivas, se avsnitt 7.3.2. I paragrafens andra stycke beskrivs dessa syften i två punkter." (prop. 200/07:63 sid 137)

2. Regeringen har ju förklarat att all trafik inte kommer att "avlyssnas" eftersom tillgången begränsas genom s.k. signalbärare. Den minsta möjliga signalbäraren är en optisk fiber. En optisk fiber kan transportera kommunikation motsvarande bredband för 800 000 hushåll. PTS har i sitt remissvar förklarat att för att FRAs verksamhet ska fungera så måste FRA få tillgång till samtliga signalbärare. Jag delar den bedömningen, särskilt vad avser FRAs s.k. utvecklingsverksamhet. Regeringen har inte bemött dessa uppgifter i propositionen. Tvärtom står det att domstolen vid sin tillståndsprövning av signalbärare inte ska ifrågasätta FRAs behov av att bedriva s.k. utvecklingsverksamhet. Verksamheten är "nödvändig" och en "förutsättning" för FRAs övriga verksamhet står det på andra ställen i förarbetena. FRA diskuterar i sina interna dokument som SVT publicerat att verksamhetens omfattning rör "all tillgänglig komunikation" och de anger att de avser att fortsätta med verksamheten.