lördag, september 18, 2010

Sjukpenningen är inte tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar

Det cirkulerar påståenden att sjukförsäkringsreformen innebär att cancersjuka som är döende måste delta i arbetsförmedlingens program. Det stämmer inte. Enligt 3 kap. 4 § i lagen om allmän försäkring (AFL) är inte sjukpenningen tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar. I nämnda lagrum kan man läsa följande.

Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom får sjukpenning enligt första stycket 2 lämnas efter ansökan av den försäkrade, trots att sådan sjukpenning redan har lämnats för 364 dagar under ramtiden.
Förarbetena, prop. 2007/08:136 anger följande på sid. 80-81.
Exempel på sådana sjukdom är vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ. Om sådana synnerliga skäl föreligger kan sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten beviljas även sedan den försäkrade påbörjat en ersättningsperiod med förlängd sjukpenning.
Genom en komplettering 2009 av 3 kap. 4 § AFL förtydligas att sjukpenning får lämnas för ytterligare dagar även i följande fall
1. när den försäkrade vårdas intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus,

2. när den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att den försäkrade inte kan tillgodogöra sig information, eller

3. när en återgång i arbete eller ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom.
Fallet Annica diskuteras intensivt på olika bloggar och i media. Enligt DN ska Försäkringskassan se över hur beslutet om Annicas sjukersättning fattades. Sjukersättning är vad man vanligen benämner som förtidspension och ska ej förväxlas med sjukpenning.

Enligt Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, kommer de att träffa Annica Holmquist på måndag för att diskutera alternativa lösningar.

– Jag är ganska hoppfull att vi ska kunna lösa hennes ekonomiska situation utifrån de förutsättningar som finns, säger han till DN.

Mot bakgrund av att Försäkringskassan kan komma att ompröva sitt beslut anser jag att man bör vara försiktig med dra alltför stora växlar på detta fall.

Bloggar
Per Altenberg I Annika Beijbom I Erik Svansbo I Thomas Bölmark I Hanna Wagenius I Mikael Wendt I Mary Jensen I P.O. Kjellberg I Jessica Ericsson I Hans Åberg I Peter Soilander

45 kommentarer:

Tomas Mattsson sa...

"En värld är varje människa", av Gunnar Ekelöf.

Anonym sa...

Meh, departementen lämnar ju löpande riktlinjer, bla till f-kassan, med styrning gällande hur man skall tolka lagrummen. Att det står "allvarligt sjuka" i lagtexten säger ju ingenting om vem som skall betraktas som allvarligt sjuk. Det gör inte heller förarbetet och det tror jag att du vet om.

Hur förklarar du att flera människor som var döende i cancer fick brev om att de skulle ställas till arbetsmarknadens förfogande?

// Linus

Mark Klamberg sa...

Linus,
Regeringen kan inte genom sina regleringsbrev sig över lagstiftning och förarbeten. Så fungerar ínte det svenska rättssystemet. Om du menar att det finns ett sådant regleringsbrev så får du gärna lägga upp en länk.

Du får också lägga upp en länk som visar statistik över att döende i cancer utförsäkras i högre omfattning än tidigare.

Jag betvivlar att du kan visa upp något sådant regleringsbrev eller statisk.

LeoB sa...

Kan det vara så att lagarna inte riktigt täcker allt det man skulle hoppas på och att den skärpta tillämpningen av dem som alliansen ansett nödvändig har lett till ett stort antal gränsfall som är absurda?

Vi har t ex fallet med Marie, som efter transplantationen råkar illa ut. (Din text här täcker tiden före transplantationen.)

Det är oroande, tycker jag, med alla dessa tydliga fall som man inte lyckats hantera och omedelbart åtgärda.

Hur är det då med de mer osäkra fallen? Kan det inte vara så att ett stort antal människor hamnar i kläm nu? Förmodligen är många av de människor som kan hamna i kläm i en situation där de är svaga och inte kan försvara sig. (De exempel vi sett i tidningarna förefaller mig ha någon bredvid som kunnat hjälpa till och göra problemet synligt. Alla har inte det!) Tidigare kunde man såvitt jag förstår klara dessa fall genom rimlighetsbedömningar i stället för hård pekpinneaktig hantering av lagen.

Förvisso kunde det leda till tveksamheter. Däremot tror jag att den nya hårdare hanteringen leder till fler orättvisor. Det är nämligen inte i sig tillämpningen av lagen som är det som ensamt skapar mer rättvisa. En rimlighetsbedömning där man även kan väga in sådant som lagstiftaren glömde tror jag är högst västenlig när det gäller ömtåliga människor som kan fara mycket illa.

Det verkar inte som om de som styr inom den borgerliga alliansen håller med mig. Eftersom du Mark skriver detta undrar jag om du gör det?

Mark Klamberg sa...

Leo,
Det kan finnas gränsfall och därför är det bra att regeringen visat beredskap att ändra lagstiftningen om det visar sig att några av dessa gränsfall leder till alltför orimliga konsekvenser.

Jag menar dock att huvudinriktningen i denna reform är riktig, dvs samhället ska inte vara passiv utan stödja människor som kan att återgå i arbete. De som är alltför sjuka för att arbeta ska naturligtvis fortsätta få sjukpenning eller sjukersättning.

Anonym sa...

Det som jag klandrar är att du i ditt inlägg gör gällande att allt är frid och fröjd för att det står något i en lag eller en propp. Min invändning är att det är hur lagen tolkas som är det avgörande och att regeringen här har en central roll. Detta torde knappast behöva beläggas ytterligare. Vidare är det välomskrivet att AFL är väldigt allmänt hållen för att kunna fungera som en budgetregulator.

Så, återigen, om du anser att jag har fel ovan: Hur förklarar du att flera människor som var döende i cancer fick brev om att de skulle ställas till arbetsmarknadens förfogande?

Det som jag vill peka på är att det är den förda politiken som är orsaken till situationen nedan. Olofsson och Hägglund ville göra samma poäng som du i debatten igår och jag gör gällande att det inte är att ta ansvar för den politik man fört. Det är allt.

Här är en länk så att du ser precis vilken omständighet det är jag pratar om:
http://svt.se/2.106391/1.1206557/cancersjuka_anna_olsson_fick_ratt

// Linus

Mark Klamberg sa...

Linus,
Du anser att tolkningen av lagen är central och det kan jag hålla med om.

Riksdagen antar lagar på initiativ av regeringen. Det är upp till myndigheter och domstolar att tolka lagen.

Om lagen tolkas fel så ska kritiken riktas mot den aktuella myndighetem, inte mot regeringen. I fallet Annica verkar ju Försäkringskassan överväga att ändra i sitt eget beslut. Då är det inte nödvändigtvis fel på reglerna utan bristen kan bestå i hur reglerna har tillämpats i det enskilda fallet.

Om Försäkringskassan har felat i det enskilda fallet är jag försiktig att uttala mig om, för att göra det måste man sätta sig in i alla detaljer i det aktuella fallet.

LeoB sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
LeoB sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
LeoB sa...

Mark, jag tror att alla är överens om att människor aktivt behöver stödjas för att komma tillbaka till arbete och annat i livet.

Det är alltså inte det den politiska kritiken riktar in sig mot. En förändring mot mer aktivt stöd var på väg redan innan den borgerliga alliansen vann valet 2006. Det frågan gäller är utformningen av stödet till de som är sjuka och arbetslösa.

Det är ingen lätt fråga, medges, men såvitt jag kan se har alliansen gjort förändringarna alldeles för fort utan att förstå konsekvenserna. Jag förstår ärligt talat inte helt varför. Vem hjälpte de mycket snabba förändringarna?

De exempel vi nu ser är som jag sa absurda. Det borde vara lätt att se till att en nytransplanterad patient (Marie) inte hamnar i kläm och det borde vara lätt att undvika att människor med så stora svårigheter som Annica hamnar i kläm. Hur man ser på orsaken till misslyckandet i dessa och liknande exempel kan säkert skilja. Jag ser det som händer och förnekandet av skuld som cynism, men det behöver inte vara så.

Värre tror jag det är med de som hamnar i kläm på ett sätt som inte så lätt synliggörs. Och de är förmodligen långt fler. Jag hade t ex en diskussion med min förre chef, en mycket ambitiös och duktig kvinna (som företaget kanske inte uppskattade till det värde hon egentligen har). Hon gick, i samband med hennes barns allvarliga sjukdom och stor belasting med omorganisationer på jobbet, i väggen.

Vi diskuterade hur hennes fall skulle ha utvecklat sig med de nya reglerna. De som tvunget måste följas så hårt. Vi var rörande överens om att hon inte haft stpr chans att behålla jobbet med de tidsgränser som nu gäller.

Alla är inte lika uppskattade på jobbet som hon trots allt är. Och alla har inte den personliga styrkan att snabbt klara sig igenom flera svåra saker samtidigt. Man behöver tid för att hämta sig från den psykiska pressen - men alliansen förändringar har ju tvärtom gått ut på att alla kan klara det fort. Det stämmer bara inte. Så för många som hamnar i svårigheter kan de nya reglerna bli en katastrof.

En personlig katastrof som också i slutändan kostar samhället stort på olika sätt.

Det är där, tror jag, som det stora misslyckandet med alliansens ändringar i sjukförsäkringen döljs. Det är ännu inte synligt, men det kommer att bli. Liksom kostnaderna.

De förändringar som gjorts och den inställning som några av de mer framträdande haft, t ex den moderate ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Gunnar Axén, vittnar tycker många med mig om förakt för svaghet.

Och det är illa. Det kan leda oss vart som helst om ingen stoppar det. (Det finns många goda krafter, men jag är ytterst förvånad över att man inte medgett att Gunnar Axén uppträtt på ett ovärdigt sätt mot sjuka. Han borde ha avsatts omedelbart, men någon skyddade honom. Varför och vem?)

LeoB sa...

Ursäkta, krångel med web-läsaren ledde till dubbletter (som jag tagit bort).

Jonas Förare sa...

Varför har inte regeringen anlitat rätt resurspersoner för att kunna lämna ett mer tillfredställande svar (som ditt) i utfrågningarna?

Alla visste ju att de rödgröna skulle hamra på det här. Nu har partiledarna alla grillats på frågan, med kännbara opinionsförluster.

I dag gick Peter Eriksson så långt i Skärholmen att han t.o.m. antydde att den som drabbats svårt av en trafikolycka eller sjukdom stod inför en tillvaro "utan skyddsnät". Ingen sjukvård alls, alltså? Stormande bifall från publiken.

Fanns det ingen beredskap? Jag blir lite bekymrad.

LeoB sa...

@Jonas:

Vore det inte bättre om den borgerliga alliansen hade skött sjukförsäkringsreformen bättre i stället för att försöka dölja bristerna?

Vore inte en ordentlig genomlysning av bristerna på sin plats nu? (Jag tror som jag skrivit ovan att de är mycket större än vad som framgått ännu, främst i hanteringen av de som råkat i allvarlig psykisk press. Inte lite lätt psykisk press, sånt som man kan klara på några dagar med lite stöd, utan allvarlig psykisk press.)

Abbe sa...

SÅ GICK DET TILL PÅ SOSSARNAS TID...

********************************************************
Försäkringskassan och cancersjuka http://alturl.com/ofwu
********************************************************
Mor nekades sjukskrivning vid dotterns självmord http://alturl.com/cvzs
********************************************************
Försäkringskassan drev henne till självmord http://alturl.com/i577
********************************************************
Försäkringskassan får sjuka att ta sitt liv http://alturl.com/r5xa
********************************************************
Från inkompetens i amalgamfrågan till självmord http://alturl.com/3rvr
********************************************************
Folk behandlas som ping-pong-bollar http://alturl.com/e5ru
********************************************************


RÖSTA PÅ ALLIANSEN FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE!!!

RÖSTA PÅ ALLIANSEN FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE!!!

LeoB sa...

@Abbe:

Kritik mot det som händer under socialdemokraternas tid vid makten var helt relevant då. Jag var själv en av dem som tog kontakt med Hans Karlsson.

Mitt intryck var att förbättringar var på väg, dock. Av dem har vi inte sett så mycket. Den borgerliga alliansregeringen började väl med att avsätta den gamla utredningen och tillsätta Anna Hedborg som enmansutredare i frågan? (Hon är känd för att ibland göra väldigt bra, ibland väldigt dåliga saker om jag förstått det rätt.)

Tomas Mattsson sa...

Abbe,

Det som varit kan inte göras ogjort – men att upprepa är dåligt!

Nicole sa...

På tal om politik... Såhär fungerar (eller inte) Alliansens Försäkringskassa...

Den korta versionen...

http://katidis.wordpress.com/2010/02/03/status-med-forsakringskassan-3-feb-2010/

Mvh

Bengt sa...

Oavsett politik hamnar alltid de sjuka i händerna på FK. Det är där man tolkar de politiska besluten och de tar inget ansvar alls...så bort med FK och AF gör hellre en myndighet av det...bättre med en ickefungerande myndighet än två..

Tomas Mattsson sa...

Bunny,

Jag har just läst din berättelse och den gjorde ont. Hur är ditt läge nu?

Anonym sa...

Din kommentar och de citat du beskriver täcker inte särskilt många av de hälsoproblem som idag orsakar utförsäkring.Det betyder att den lagstiftning som finns idag endast mycket nödtorftigt täcker många svårt sjukas behov av sjukpenning.

Mariannes DigArt sa...

Jag hänvisar dej till min blogg, följ länkarna...jag hoppas att allt löser sej, socialförsäkringen när det gäller cancersjuka ändrades, men strävan för mej och lisa är att den bör gå tillbaka till vad den var. Att röra i vår grundtrygghet är skamligt. Vi slåss nu för de sjuka och rätten att vara sjuk,

Kariantok sa...

Man ska nog inte underskatta motivet att spara pengar bakom alla fina ord om arbete och rehabilitering. Ju fler sjuka/besvärliga som får socialbidrag istället för sjukförsäkringspengar, desto större besparing för statskassan, vilket möjliggör skattesänkning. Follow the money.

Jessica sa...

Sett mot att jag har ungefär samma endokrina sjukdom som kvinnan ifråga så har jag sett alldeles för många hamna mellan stolarna. De stolar som ingen skulle hamna mellan.
Människor utförsäkras oberoende av lagtexter, dessa ärenden, när de avgörs i förvaltningsrätten, dömer vanligtvis till FKs fördel. Det sätter en ytterligare praxis.

Det är benhårt och iskallt att vara sjuk idag. Det är verkligen som om det stod på ens önskelista att bli just sjuk och att, t ex, ta sig upp ur sängen på mornarna. Det förefaller kanske vara en bunt anekdotiska berättelser, inte värda att ta på allvar. När de anekdotiska berättelserna blir många så visar det på ett mönster av att få får del av den obegränsade sjukpenningen. Man får höra mycket som sjuk, som att allt man behöver göra är att ta sig samman. Hur helande det är att jobba, att man över allt annat ska/måste ta sig tillbaka till en arbetsmarknad som inte har något utrymme för dem som nu inte kan ta sig samman och bli friska. Såvitt jag vet finns det ingen studie om hur reformen har slagit igenom. Det finns, som sagt, anekdoter som man kan dra en del slutsatser av. Vidare är det det faktum att "sjuktalen" minskar. När folk utförsäkras så är det självklart att sjuktalet minskar. Ingen bortre gräns i sjukpenning låter bra och jag är glad att man inte skrev in, mer uttryckligen, att vissa diagnoser som t ex cancer, ska omfattas. Cancerdiagnoser är/kan vara väldigt disparata och utgör, i allt väsentligt, inte alltid en enhetlig grupp.

Jag FICK sjukersättning. Jag tillhör samma mottagning som kvinnan vars öde berättades av hennes dotter, men jag bor i ett annat län.

Jag kan inte låta bli att önska sjukdom på beslutande politiker, att ge dem en smak av exakt hur jävligt det är att inte bara tampas med sjukdom, mängder av mediciner och morfin bara för att kunna resa sig upp (!). Det verkar vara det enda sättet att kunna förstå.

Jag är verkligen glad för dem som hittar tillbaka till arbetsmarknaden genom AF och FKs reformer. Jag är verkligen det. Av min erfarenhet är det mycket sällan så att det är någon positiv upplevelse. FK anser en frisk nog att jobba, AF tycker tvärt om och så ramlar man mellan stolarna.

Jag tycker att du uttalar dig utan att vara inläst på praxis och de riktlinjer som har blivit alltmer cyniska.

Innan jag blev sjuk var jag f ö jurist. På Försäkringskassan.

Tomas Mattsson sa...

MDAM,

Som modernist tillskyndar jag inkomstbortfallsprincip!

Johan sa...

Jag arbetar som stödperson för människor med psykiska handikapp och psykisk sjukdom. En del av dessa fungerar rätt bra i sitt arbete, även i kvalificerade arbeten, om än sämre periodvis. (Dessutom vikarierar jag ibland som mentalskötare. Det var i det yrket jag började år 1987.)

Det är inte alls så att jag har kunskap om särskilt många som drabbats av just de här ändrade reglerna, men jag kan vittna om att det verkligen har skett en mycket tydlig förändring så att skyddsnätets maskor har blivit allt glesare.

Jag har talat med flera tjänstemän på försäkringskassan som varit hur vänliga och förstående som helst, men de har citerat regelverket och övertygat om att de inte gjort några fel.

Fall som de som tagits upp i media de senaste dagarna är inte enstaka undantag, inte heller olycksfall i arbetet. Det mest ovanliga med dem är att de drabbade har haft mod att fläka ut sig i massmedia. Det är det många som inte skulle kunna göra.

Försäkringskassan SKA vara stelbent och byråkratisk. Det är själva meningen med myndigheter. Det är till för att vi alla ska behandlas lika. Det är alltså inte Försäkringskassans fel om de tillämpar de nya lagarna bokstavligt.

HumanLabRat sa...

Klamberg:
Jag tycker nu att du ska förklara varför inte Annica Holmqvist, som är allvarligt sjuk, inte får sjukersättning, om det nu är så att sjuka ska få ersättning. Försäkringskassan har granskat hennes fall och kommit fram till att inga fel begåtts. Nu när valfläsket är slut kanske det är dags att lägga korten på bordet från moderat/allians håll och erkänna att sjukförsäkringen ska avskaffas!

Mark Klamberg sa...

HumanLabRat,
Jag vet inte varför Annica nekats sjukersättning (förtidspension). Lagstiftningen är tydlig, saknar man stadigvarande arbetsförmåga så ska sjukersättning beviljas.

Huruvida Annica har arbetsförmåga kan man besvara om man har tillgång till Försäkringskassans akt och sjukintygen i denna. Det har jag inte.

DN har även rapporterat att Försäkringskassan överväger att ändra i beslutet och då kan det vara rimligt att avvakta utfallet av detta.

Mark Klamberg sa...

Nu läser jag i Aftonbladet att Annicas dotter inte kan ange huruvida Annica kommer begära omprövning/överklagande av Försäkringskassans beslut.

Förutom att det är viktigt för Annica så anser jag den stora uppmärksamheten påkallar att Annica begär omprövning/överklagande. Allt annat vore märkligt och synd.

HumanLabRat sa...

Klamberg:
Jag tackar för dina svar. Men till skillnad från dig så tycker inte jag att man behöver ha Annica Holmqvists sjukintyg för att se hur sjuk hon är.(Diagnosen är dessutom redan offentlig). Det är i mina ögon uppenbart vilken kraftig ohälsa som drabbat henne och hon hade till och med svårt att prata i intervjun på grund av andningssvårigheterna. Man behöver inte vara professor för att se att hon är arbetsoförmögen.

Mark Klamberg sa...

HumanLabRat,
Lagstiftningen är klar, är man stadigvarande arbetsoförmögen så har man rätt till sjukersättning, 7 kap. 1 § lagen om allmän försäkring.

Om det är uppenbart att hon är arbetsoförmögen så vill jag veta varför Försäkringskassan gjort en annan bedömning. Därför vill jag läsa Försäkringskassans beslut, vad de behandlande läkarna och försäkringsläkarna säger. Om du har en länk till dessa dokument så tar jag tacksamt emot det.

Vi måste ju först komma fram till om det är Försäkringskassans bedömning som är fel, om det är reglerna som är fel eller om beslutsunderlaget är felaktigt återgivet i media.

freyia sa...

Tänk om min mamma vetat det då hon i livets slutskede med elakartad pancreas cancer blev utförsäkrad... jaja, det var väl inte tillräckligt allvarligt eller hur!!!

LeoB sa...

@Mark:

Vad finns det för möjligheter att det här blir utrett och undersökt av oberoende granskare?

Mark Klamberg sa...

Leo B,
Ja, det finns det. Om Annica överklagar beslutet så prövas saken av domstol (förvaltningsrätt). Jag har arbetat på sådan domstol, därav mitt intresse för denna typ av frågor.

Saken kan därefter överklagas ytterligare två gånger till kammarrätt och regeringsrätten, med hänsyn taget till reglerna om prövningstillstånd.

Därför vore det bra om Annica överklagar om hon anser sig vara orättvist behandlad.

LeoB sa...

@Mark

Tack, men ett problem med den proceduren är kanske att det utsätter en person i Annicas situation för ytterligare påfrestning.

I det här fallet verkar kan man ju tycka utifrån de uppgifter man har att något är uppenbart fel. Finns det då inget enklare sätt att utreda det? Något sätt som utsätter Annica för mindre väntan och press.

Mark Klamberg sa...

Man måste skilja mellan omprövning och överklagande.

Myndigheter, inklusive Försäkringskassan, har en skyldighet att ompröva beslut om den enskilda begär det, 27 § Förvaltningslagen. Om beslutetär "uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet". Det går snabbare än ett överklagande till domstol.

Det är omprövning som jag uppfattar att Försäkringskassan nu överväger att göra. Problemet verkar vara att Annica inte bestämt sig om hon ska begära omprövning, men jag antar att Försäkringskassan kan tolka hennes klagomål som en begäran om omprövning.

LeoB sa...

@Mark

Tack för klargörandet.

Då uppfattar jag det som att Försäkringskassan tänkte göra en omprövning i måndags, men att denna inte blev av. Hur uppfattar du det? Ser du någon trolig orsak till att den inte blev av i måndags (som utlovat)?

Mark Klamberg sa...

Media angav att Försäkringskassan skulle träffa Annica denna vecka, enligt vissa uppgifter skulle de träffats i måndags. Därefter tar Försäkringskassan beslut om omprövning.

Att Försäkringskassan omprövar innebär inte per automatik att beslutet ändras. Det måste framkomma att det ursprungliga beslutet var uppenbart oriktigt eller att det finns andra skäl för att ändra beslutet.

BrunettMonica sa...

Jag har nu inte läst all kommentarer det orkar jag inte.. Men läst din kommentar.Jag har cancer är nu inte döende men ändock nyopererad och ska i veckan på återbesök efter operation och idag vart jag överlämnad till AF från FK-- De struntar i vilken sjukdom vi har de sa både AF och FK.. min nya s.k coach på Af sa idag till mig efter jag fått två andra sjukdomsidiagnoser + cancer det här kvartalet .. Att det spelar ingen roll om jag så har 10 diagnoser jag ska nu bli överlämand till AF!!!!

När jag fråga om jag nu får dommen att jag har tre månader kvar att leva ska jag ändå till AF ja sa dem så var det bar att gå dit idag..

Så sen får ni ju säga er ha så många lagar som möjligt...och så många skrivbordsbeslut som möjligt.. MEN MIN BERÄTTELSE ÄR HUR VERKLIGHETEN SER UT!!!!!!!!!!!!!!!!

Jay sa...

"Ja, det finns det. Om Annica överklagar beslutet så prövas saken av domstol (förvaltningsrätt). Jag har arbetat på sådan domstol, därav mitt intresse för denna typ av frågor.

Saken kan därefter överklagas ytterligare två gånger till kammarrätt och regeringsrätten, med hänsyn taget till reglerna om prövningstillstånd."

Så hur stor är chansen att det där händer inom dom 4 månader som Annica fick på sig innan hon skulle behöva göra sig av med allt hon äger och har (inklusive boende)?
Exakt Noll.

LeoB sa...

@Jay

Ja, detta att lagen inte verkar ta hänsyn till konsekvenserna för den som tvingas överklaga är mycket, mycket märkligt.

@Mark

Är det verkligen så här illa? Jag har sett liknande fall innan (som jag försökt fråga dig om) och skulle gärna vilja få klart för mig hur i all världen lagstiftaren sett på problemet.

Låt mig nämna att jag uppfattar det som delvis politiskt kontroversiellt. Det handlar ju om att de som vi för tillfället på ett eller annat sätt ställt utan resurser tvingas till saker. Likheten inför lagen har såvitt jag kan se då i en rätt så grundläggande mening försvunnit.

HumanLabRat sa...

Varför får inte denna MS-sjuka man pengar om det nu inte finns någon tidsbegränsning för allvarliga sjukdomar? Eller anser Alliansens anhängare att MS är en lätt sjukdom som inte är allvarlig?

http://aftonbladet.se/nyheter/article7878854.ab

Mark Klamberg sa...

HumanLabRat,
Jag vet inte varför Mattias Pettersson får avslag, det finns inget fullständigt svar i artikeln.

Cecilia Udin hos Försäkringskassan anger i artikeln att man kan ha rätt till sjukpenning igen efter att ha deltagit i arbetsförmedlingens program. Udin öppnar för att avslaget kan bero på att Försäkringskassan tycker att han kan utföra ett arbete, men det är inget som hon verkar veta med säkerhet. Därmed går inte din fråga att besvara utan vill man ha svaret måste man läsa det aktuella beslutet.

Michael Gajditza sa...

Hej Mark!

När jag läste ditt inlägg och kommentarerna så slog det mig att om du är intresserad av verkliga fall inklusive den totala dokumentation som finns i ärendet så har jag ett sådant jag skulle kunna skicka till dig för en kommentar.

Jag är den här mannens ombud och vi har fått en tid för en muntlig förhandling i Förvaltningsrätten den 11/11.

Enkelt uttryckt så handlar det om en man som närmar sig sextio och som haft hel sjukersättning fram t.o.m 071231 då den drogs in med hänvisning till den regel som säger att man ska en varaktig nedsättning av arbetsförmågan med minst 25% för att komma ifråga för sjukersättning. Jag har inte pappren framför mig när jag skriver detta men jag vill minnas att han haft sin sjukersättning sedan 1991.

Om jag lite snabbt drar det jag på rak arm minns av hans medicinska och psykiatriska problembild så ser den ut som följer.

Ett ben är amputerat ovanför knät. Han besväras till och från av s.k fantomsmärtor men det stora problemet är att anpassningen av en protes inte går bra ännu efter ca. 19 år utan ett användande av protesen innebär svåra skavsår med åtföljande problem som värk och infektioner.

Han har ett diskbråck och en whip-lashskada. Diskbråcket går ej att operera och hans rygg försämras gradvis.

Han har tre olika psykiatridiagnoser som t.ex en bipolär personlighetsstörning med paranoida drag.

Han har även diagnostiserats med ADHD.

Ena ögat är drabbat av en näthinneavlossning.

Han har sedan 35 år tillbaka missbrukat olika typer av narkotika, främst olika sorters morfin och heroinmissbruk men är på det stora hela en typisk blandmissbrukare.

Han har ett antal olika läkar- och psykologintyg som alla säger samma sak. Hans arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med 100% och ett av intygen säger också att risken för ett suicidförsök är uppenbar i händelse han tvingas ut på en reguljär arbetsmarknad.

Jag vet att jag glömt något men det visar sig då jag går igenom handlingarna.

Jag har alltså för hans räkning begärt först en omprövning hos försäkringskassan och då en sådan nekades honom fört ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Som sagt, detta är ett aktuellt och levande ärende och i egenskap av befullmäktigat ombud kan jag låta dig ta del av handlingarna för ett utlåtande av dig i din egenskap av jurist.

Jag har ytterligare ett antal liknande ärenden men som du vet så går det inte så fort i förvaltningsrätten och här medförde också sammanslagningen med Uppsala en del förseningar.

En del av handlingarna kan jag scanna in och maila annars kan jag även ta kopior och skicka till dig med snigelposten.

Du kan väl höra av dig och ge ett besked på min mail: ombudet@lawyer.com

Vänliga hälsningar

Michael Gajditza

Mark Klamberg sa...

Hej Michael,
Tack för din kommentar! Jag skulle gärna läsa Försäkringskassans beslut. Kan du skicka det till mig?

Har även skickat ett mail till dig om detta.

Unknown sa...

Min dotter äe bipolär och har återkommande psykoser med vanföreställningar. Under sådana perioder finns enorm risk för hennes liv, riskfullt livsföring, enorma skulder, verklighetsfrämmande uppfattningar, ingen behov i mat och sömn i månader, total avsaknad av insikt i sin sjukdom, det är i princip omöjligt att få henne ta antipsykotiska mediciner eller få henne frivilligt åka till psykiatrin. Sedan 2010 är vårt liv berg och dalbana mellan depressioner, då hon är orkeslös och svimmar liggandes i sängen, ångest och oro får fysiska åkommor är så påtaglig att vi dagligen åker till akuten: allt är fel på: hjärta hörs inte slå, kan inte andas och håller på dö etc.Sedan i somras hör hatiska röster "från grannar": som svär mot henne och skricker gå härifrån.
Psyk.lekare plötslig byter hennes diagnos till adhd och i princip friskriver en person med hatiska röster i huvud. Dagens läkare kan bota bipoläritet! utan att förklara för pat. utan insikt vad som sker. FK fick komplettering från mig med förklarad hälsotillstånd med frågan Vilket arbete kan tänkas för en med hatiska röster i huvud dygnrunt? Svaret löd FK förnekar dina åkommor, men anser att din arbetsförmåga är inte nedsatt med en fjärde del. Nu ska folk med röster i huvud börja arbeta.