tisdag, december 09, 2008

Referat från två seminarium om FRA

Föreningen för IT & Juridik
Igår höll jag och FRAs generaldirektör varsitt anförande i samband med att Svenska Föreningen för IT & Juridik (ADBJ) höll ett seminarium om FRA-lagen. Det blev en givande diskussion, något mindre spänd än vad som var fallet när debatten var som hetast. Flera bekanta ansikten var där.

Min presentation kan du hitta här.

Ingvar Åkesson nämnde två saker som var särskilt intressanta. För det första, i den signalspaningsförordning som träder ikraft den 1 januari 2009 kommer ändamålen för FRAs signalspaning att preciseras. Att detta skulle ske är inte oväntat eftersom det ingick i riksdagsmajoritetens överenskommelse som antogs den 18 juni 2008.

Utskottet anser att regeringen ska meddela närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller
– en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen
Ingvar Åkesson angav att signalspaningsförordningens ändamål kommer att sammanfalla med den överenskommelse som fattades den 25 september 2008, om vilka vi kan läsa här. Det handlar alltså om följande ändamål.

  • yttre militära hot mot landet
  • förutsättningar för svenskt deltagande i fredfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser
  • säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism
  • utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport
  • allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik
  • konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet
  • internationella företeelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Med andra ord, dessa ändamål kommer att från den 1 januari 2009 anges i förordning som antas av regeringen och senare under 2009 kommer samma sak att specificeras av riksdagen genom lag. Detta följer av första punkten i överenskommelsen från den 25 september 2008. Även om man är kritisk till signalspaning i kabel, så är det bättre att ändamålen anges i lag än förordning, det blir svårare att ändra ändamålen och vidga FRAs mandat utan allmän granskning och debatt. Jag tycker dock att några av ovanstående ändamål är lite svävande.

För det andra, Ingvar Åkesson nämnde även i sin presentation att regeringen i ett hemligt regeringsbeslut utser FRAs uppdragsgivare. Med anledning av att SOU 2003:30 sidan 140 talar om att den ändrade omvärldssituationen har kommit att "vidga kretsen av FRA:s tänkbara uppdragsgivare" till exempelvis migrationsverket ställde jag frågan till Ingvar Åkesson om inte detta hemlighetsmakeri kunde göra människor oroliga och urholka förtroendet för FRA. Kom ihåg att prop. 2006/07:63 sidan 17 anger att migrationsrörelser är ett säkerhetspolitiskt hot och FRAs PUL tillåter sökbegrepp som hänför sig till etnicitet. Jag tror inte att migrationsverket i dagsläget får ge signalspaningsuppdrag till FRA, men osäkerhet i denna fråga kan vara skadligt. Ingvar Åkesson höll med mig och från FRAs perspektiv såg han ingen anledning att hålla regeringsbeslutet om FRAs uppdragsgivare hemligt. Han förklarade att FRAs uppdragsgivare till stor del sammanfaller med de myndigheter som har direkttillgång till FRAs databaser enligt 9 § FRAs PUF-förordning, dvs. följande myndigheter.

Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Krisberedskapsmyndigheten och Tullverket.

Det var inte helt oväntade uppgifter, men det är alltid intressant att höra det från hästens mun. Det vore även välgörande om regeringen valde att offentliggöra sitt beslut som anger vilka myndigheter som får ge signalspaningsuppdrag till FRA.

Tidningsutgivarna
Det andra seminariet ägde rum hos Tidningsutgivarna varifrån jag kom tillbaka precis. Annarkia har gjort reklam om detta. Min ingång i denna debatt kan du finna här. Försvardepartementets statssekretare Håkan Jevrell fick en hel del frågor om FRAs utvecklingsverksamhet från Nils Funcke, Anne Ramberg och undertecknad. Vi fick tre raka besked.

1. Inhämtningen av data inom ramen för utvecklingsverksamheten kommer ej att ändras eller minska genom överenskommelsen den 25 september 2008.
2. Det finns en skyldighet att radera innehåll i kommunikation mellan journalister och deras källor, men motsvarande skyldighet finns inte för trafikdata inhämtad i utvecklingsverksamheten.
3. Trots att SVT den 16 juni 2008 rapporterat att FRA samlar in trafikdata, lagrat tele- och datakontakter i stora mängder, som även omfattar svenskar, så kommer regeringen inte att utreda denna sak.
Raka besked. Nu vet journalister, andra skyddade grupper och vi medborgare att våra tele- och datakontakter kan komma att lagras i FRAs databaser, alldeles oavsett om vi är laglydiga eller inte. Jag har vid flera tillfällen blivit lugnad med beskedet att information inhämtad i utvecklingsverksamheten inte leder till underättelserapportering, men då har jag åtminstone två synpunkter.

1. Trafikdata insamlad i utvecklingsverksamheten verkar kunna överföras till försvarsunderrättelseverksamheten och således vara underlag för underrättelserapportering. Läs följande avsnitt ur prop. 2006/07:46 sid. 68.

Eftersom [utvecklingsverksamheten] syftar till att möjliggöra försvarsunderrättelseverksamheten kan det inte anses oförenligt med det ändamål för vilka uppgifterna samlas in att uppgifterna också i viss utsträckning behandlas i försvarsunderrättelseverksamheten.
2. Det är möjligt att trafikdata inhämtad i utvecklingsverksamheten inte får användas i underättelserapporteringen, men något förbud mot att lämna över denna trafikdata till andra stater finns inte. Tvärtom kan vi läsa följande.

9 § signalspaningslagen

Signalspaningsmyndigheten får för [utvecklingsverksamheten], enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer.
1 kap. 17 § FRAs PUL

Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet...

Uppdatering 1. Jag hittar nya saker lite då och då, denna gång något som gör mig något mindre orolig. På sid. 84 i prop. 2006/07:46 anges att det inte är aktuellt med direktåtkomst till FRAs databaser vid överföring av personuppgifter till andra länder. I övrigt är det oreglerat på vilket sätt uppgifterna ska överföras, men det är bra att direktåtkomst är uteslutet.

Uppdatering 2. Nu har TU lagt upp en högupplöst version av sitt seminarium. Jag tyckte webbfrågan vid 58:29 och Jevrells svar var intressant.

Webbfråga: Är FRA också skyldig att inte bara radera innehåll utan även trafikdata? Enligt 7 § signalspaningslagen talas det bara om innehåll ska förstöras, inte trafikdatan.

Moderator: Trafikdata är information om vem som kommunicerar med vem.

Jevrell: Trafikdata är någonting som får behandlas, det var jag inne på tidigare, med möjligheterna att veta vad, hur, ska vi rent faktiskt göra det här. När vi kommer till signalspaningsfasen som är att försöka hitta den information som är relevant, då ska definitivt innehållet omedelbart förstöras, vågar ej tekniskt svara på om det även omfattar trafikdata. Trafikdata ligger egentligen i teknisk signalspaning.
Här funderar jag på Jevrells ordval. Teknisk signalspaning (TES, engelska: ELINT) handlar bl.a. om identifiera radarsignaturer och luftvärnsrobotar. Denna debatt handlar om kommunikationssignalspaning (KOS, engelska: COMINT). Frågan är om hänvisningen till teknisk signalspaning är felsägelse eller avsiktligt? Teknisk signalspaning kan ibland komplettera kommunikationssignalspaning när man genom trafikbearbetning lokaliserar kommunikation. Det viktiga är att Jevrell vill få inhämtning av trafikdata och traffikbearbetning till en rent teknisk fråga, när sådan information i verkligheten kan vara av väldigt känslig natur.

14 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack för sammanfattningarna Mark!

Och, åter igen, tack för ditt engangemang!

Tomas Mattsson sa...

Mark,

Dina två senaste inlägg visar vad det handlar om, såväl internationellt som nationellt. Det skeende som vi nu har bevittnat under FRA-debattens gång bär historiska dimensioner, vad bland annat avser avsteg från, allmänt uttryckt, mänskliga rättigheter, och förtjänar definitivt att dokumenteras och berättas. Som jag sade i en tidigare kommentar, hoppas jag att din ansökan beviljas om att byta avhandlingsämne. Nuvarande och kommande generationer bör ges möjlighet till en samlad bild av detta skeende.

Mark Klamberg sa...

Tomas,
Ansökan beviljades förra veckan. Att gå på några (inte alla) seminarium om detta ämne räknar jag numera som ordinarie arbetstid.

Anonym sa...

Intressant. Några reflektioner:

1) Att uppgifter från utvecklingsverksamheten rapporteras till uppdragsgivarna har ju Ingvar Åkesson själv framhållit. Trafikdata kan lämnas ut till t.ex. polisen. Detta förklarade FRA-chefen i den beramade ekointervjun i juni 2007.

2) Att döma av ändamålen på listan kommer Säpo även från 1 januari att kunna lägga uppdrag på FRA. Sen får vi se vad Anders Eriksson kommer fram till.

3) Åkesson har ofta liknat signalspaningen vid fiske. Han har sagt att FRA alltid använder välagnade metkrokar, där bara de fula fiskarna fastnar. Undrar om han fortfarande tycker att detta är en bra metafor?

4) Migrationsverket kan mycket väl ha lagt uppdrag på FRA. Det är svårt att se vilka lagliga eller andra hinder mot detta som funnits.

/JJ

Mark Klamberg sa...

JJ,
Jag tror Ingvar skulle svara att sådan trafikdata inhämtats i försvarsunderrättelseverksamheten, men det svaret skulle inte hålla. Hur vet man i förväg om viss trafikdata tillhör försvarsunderrättelse- eller utvecklingsverksamheten? Det går inte.

Tomas Mattsson sa...

Mark,

Grattis! Jag räknar med att man får reda på när boken är klar här på din blogg. Jag beställer ett ex. redan nu. Apropå seminarier om FRA och arbetstid för dig så är det en absolut nödvändighet -- i alla fall enligt mig.

Anonym sa...

Har du sett det här?
Nu bildar FRA och de andra övervakarna en supergrupp, NCT, och kör järnet redan från årsskiftet. Eventuella regler om integritet upphävs utan vidare - det var ju bara kosmetika. Nu får somalierna veta att de lever.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1341741

Anonym sa...

Rättelse: NCT har funnits länge, sen 2000 eller så, och de briefar regeringen om terrorläget o dyl. Likväl verkar det som om deras önskan om smidigare regler för informationsöverförandet kan vara ett sätt att kringgå FRA-kosmetikan.

Mark Klamberg sa...

Ze,
I och med att politikerna skar bort SÄPO från FRA i september så verkar detta vara myndigheternas svar.

Tomas Mattsson sa...

I och med införandet, det kan man ju säga nu, av mjukvaran-trafikdatabas-vapnet runt om i världen, åtminstone i västvärlden, har det historiska skeendet så att säga övergått i en ny kvalité för att tala med Hegel. Det är ytterligare ett skäl till att skriva en bok om denna brytningstid vi lever i.

Lars-Erick Forsgren sa...

hm ....
och vad händer nu inom partierna?
Efter dessa genomgångar.

Och efter piratpartiets framgångar.

Händer ngt alls?
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/12/medborgarrttsrrelsen-pp-och-vart-gr-fp.html

Anonym sa...

Enligt Tolgfors pressekreterare ska även metodutvecklingen vara underställd en domstolsprövning.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article476613.ece

Anonym sa...

@scaber nestor:

Jaså, är det Tolgfors pressekreterare som bestämmer?

Är det inte ganska konstigt att det dyker upp uttolkare av vad som gäller. Varför vet vi inte detta redan? Varför ska någon behöva tolka det? Är inte VI läskunniga? Varför kan inte lika gärna du eller jag uttolka det? Eller kan vi inte köra ett varv på Lotto-tombolan?

Är det en gummilag som blir lite efter hur kritiken ser ut?

Lagen innehåller det som lagen innehåller. Den är beslutad av riksdagen! DEN är lagstiftaren! Domstolarna dömer efter lagen. DE är uttolkarna!

Inte någon pressekreterare som i sista sekunden ska försöka rädda det som räddas kan.

Anonym sa...

@Hans J:

Betydligt enklare till att skicka fram någon annan, när det gäller till att smita från sitt egenansvar. Det är det genomgånde temat, i den moderna politiken.