lördag, januari 17, 2009

Har Försvarsmakten efterforskat tidningskällor?

Direkt från Sälen. SvD har fått tag på dokument som tyder på att Försvarsmakten efterforskat vem som lämnat uppgifter till tidningen. Dokumenten rör kritik beträffande att ett eldöverfall i Afghanistan tonats ned och att försvarets hemsida gett en felaktig bild. Mary och Michael Gajditza knyter an till FRA-debatten. Strax före årsskiftet arrangerade Tidningsutgivarna en FRA-debatt med fokus på tystnadspliktiga grupper, vilket bl.a. rörde meddelarfrihet och efterforskning av källor. Nu är det ännu inte klarlagt om Försvarssmakten efterforskat källor, men jag inser att det är frestande för myndigheter att söka sådan information när de har möjlighet. Jag har tidigare resonerat om huruvida FRAs skyldighet att förstöra källskyddat material endast omfattar innehållet i meddelanden eller även information om vem som varit i kontakt med en viss journalist. Det vore välgörande om signalspaningslagen kunde vara tydligare i detta hänseende. I detta sammanhang måste även frågan väckas om det är fel på lagstiftningen eller om det är en fråga om organisationskultur. Jag inser att sekretess i samband med utlandsmissioner som huvudregel måste ha prioritet framför intresset av offentlighet. Samtidigt måste det finnas en viss urskiljning. Soldater som deltar i en utlandsinsats måste kunna kontakta media angående bristande säkerhet utan att behöva oroa sig för repressalier.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Kulturer. Krigskulturen är väl starkt tystnadspliktig. Om du nyser under ett bakhåll röjer du er position. Detta extrapoleras troligtvis av högre befäl till att gälla allt. Rädslan att göra bort sig som befäl kräver tystnad utåt av meniga. Annars kanske inkompetensen lyser för starkt. Den falska auktoriteten bryts sönder av utåtkommunicerad kritik.

Har du studerat om detta kulturella/mänskliga beteende fortfarande är giltigt inom svensk militärmakt?

Har du studerat om svensk militärmakt är sugen på riktigt krig för att "göra nytta" någon gång? Har du studerat om övriga krigsmakter kritiserar svensk krigsmakt för att inte delta i nutida krig? Ungefär som politiker i Europa kritiserar svenska och irländska för att de inte infört Euron?

Jonathan sa...

Det är tillåtet i och med sekretesslagen som ser till att hemliga uppgifter som soldater på mission har inte röjs. Att man kollar e-post istället för vanliga postbrev är ingen väsenlig skillnad utan soldater som är på utlandstjänst vet att deras post kommer att kontrolleras efter hemliga uppgifter.

"980:100 “1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.”

Anonym sa...

@Jonathan.

Var tipset en allmän handling?


Det som skett är att försvaret lämnat felaktiga uppgifter om en händelse till sina uppdragsgivare (riksdagen) och press, när sedan korrigeringar i form av tips kom till allmän kännedom så försöker försvarsmakten tysta denna.

Detta menar du försvaret har laglig rätt att göra?

Anonym sa...

FRA-tjänstemännens önskan att få vara en riktig underrättelsetjänst med totalövervakning av den egna befolkningen har troligtvis betytt en hel del för tillkomsten av FRA-lagen. Militärens önskan om att få vara en riktig armé som deltar i riktiga krig kan mycket väl komma att dra in oss i en rejäl sörja i Afghanistan. Den här typen av organisationer tycks i grunden styras av känslor, men de har auktoritet och resurser som gör att de kan presentera sina önskemål på så sätt att politiker lägger sig platt inför vad de tror vara rationella förslag.

Anonym sa...

Det här är en vecka gammalt, men för eventuella senkomna läsare vill jag göra klart att Jonathans tolkning av sekretesslagen ovan är nonsens. Sekretesslagen medger inte någon efterforskning av massmediers källor bara för att vissa allmänna handlingar är belagda med sekretess. Efterforskningsförbudet står i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen, som är grundlag, inte i sekretesslagen.

Utförligare invändningar mot påståendet finns hos Klara samt i Piratpartiets forum.

Att bemöta ett falskt rykte är som att försöka släcka en skogsbrand...