torsdag, mars 19, 2009

Försvarsmaktens remissvar

Läser med intresse Försvarsmaktens remissvar om "Promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning." Den finns ej tillgängligt på internet. Två saker förtjänar att uppmärksammas.

1. Tidigare har jag skrivit om signalspaning och teknikneutralitet där jag argumenterat för att det krävs olika regelverk för signalspaning i etern och i kabel. Följande står i Försvarsmaktens remissvar.

Försvarsmakten förordar att lagen om signalspaning i förvarsunderrättelseverksamhet delas upp i två delar, den ena att avse information i etern och den andra information i tråd.

2. FOI och SÄPO har vid olika tillfällen ifrågasatt att FRAs signalspaning ska vara enbart strategisk och inte är riktad mot personer. Regeringens resonemang verkar gå ut på att det går att signalspana utan att man riktar in sig på en person. Det är sådant som skapar en föreställning bland allmänheten om att FRA avlyssnar/läser alla meddelanden. Regeringen anger följande i prop. 2006/07:63 sidorna 44 och 93.

[F]örsvarsunderrättelseverksamheten får, utan att riktas mot fysisk person, bedrivas för kartläggning av utländska förhållanden som innebär yttre hot mot landet.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten handlar däremot som angetts om att inom ramen för en inriktning söka efter på förhand okända företeelser som avser utländska förhållanden och verksamheten syftar inte till att kartlägga enskilda.

De berörda myndigheterna verkar ha en annan uppfattning. SÄPO skriver.

[Det föreslås] att försvarsunderättelseverksamhet, utan att riktas mot en fysisk person, ändå får bedrivas för att kartlägga utländska yttre hot mot landet.... Även om en person eller grupp tar på sig ansvar för ett brott finns det alltid en fysisk person bakom gärningen och de uppgifter som inhämtas. Säkerhetspolisen har därför svårt att förstå hur försvarsunderrättelsemyndigheterna över huvud taget skall kunna bedriva någon verksamhet inom området.

FOI skriver apropå underättelser om internationell terrorism.

Det går inte att frikoppla informationer av operativ karaktär och endast använda sig av kartläggning av strategiska förhållanden.

Försvarsmakten skriver.

Försvarsmakten vill i detta remissyttrande framhålla betänkligheter avseende det förbud som sedan årsskiftet redan gäller mot att inrikta signalspaning mot endast en fysisk person (4 §). Förbudet riskerar att försvåra möjligheterna till signalspaning mot t.ex. så kallade krigsherrar, terrorister, utländska chefer eller annan nyckelpersonal.

Vore det inte bättre med klarspråk? Går det inte att förklara att FRA och SÄPO ibland måste rikta in sin spaning mot personer för att kunna kartlägga yttre hot mot Sverige?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Lagen är ett juridiskt, politiskt och inte minst semantiskt lapptäcke ovärdigt en rättsstat. Skulle man tala klarspråk i texten är frågan om man ens skulle kunna få ihop en logisk meningsbyggnad.

Man får hoppas att medborgarna vaknar upp och inser vart vi är på väg, EP valet är ett tillfälle att säga ifrån, hoppas också att så blir fallet.

Anonym sa...

Brottet begås när staten bereder sig tillgång till privat kommunikation utan reell brottsmisstanke mot specifik person, punkt. Vad de sedan säger sig vilja göra och hur ädla skäl de än må hava hör inte hit.

/William T.