måndag, maj 25, 2009

FRA-propositionen överlämnas till riksdagen

I ett pressmeddelande kan man läsa att regeringen överlämnat FRA-propositionen till riksdagen. Med hjälp av remissvaren och lagrådet kan man kommentera de punkter som regeringen lyfter fram.

1. Regeringens beskrivning

Integritetsskyddet förstärks genom en rad förslag. Bland annat innebär förslagen att:

  • en domstol ska tillståndspröva signalspaning
  • ändamålen för vilka signalspaning får bedrivas anges direkt i lagen
  • FRA endast får tillgång till de signalbärare i tråd som domstolen bestämmer
  • enskildas rättigheter förstärks genom en skyldighet att underrätta den som varit föremål för spaning och en skyldighet för kontrollmyndigheten att utreda anmälningar från enskilda

2. Remissvaren och lagrådet

1. En domstol ska tillståndspröva signalspaning (istället för en nämnd)

Lagrådet:
En särskild domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen, inrättas. ... Avsaknaden av enskilda parter som agerar i målen i förening med överklagandeförbudet väcker frågan om Försvarsunderrättelsedomstolen förtjänar att betecknas som domstol eller om den hellre bör benämnas nämnd. ... Lagrådet finner att namnfrågan har begränsad betydelse
2. Ändamålen för vilka signalspaning får bedrivas anges direkt i lagen

Remissvar Advokatsamfundet:
När det gäller möjligheten att bedriva signalspaning för tekniska ändamål, metodutveckling m.m., enligt 1 § tredje stycket, föreslås ingen ändring i promemorian i förhållande till vad som gäller idag. Advokatsamfundet är fortfarande mycket kritiskt till denna reglering, som i praktiken innebär en i det närmaste oinskränkt rätt för FRA att signalspana för alla typer av syften.

Remissvar Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet:
Den rättsliga åtkomsten begränsas framförallt av de i lag angivna ändamålen för
signalspaningen [har] lämnats oförändrad. ... Fakultetsnämnden vill uppmärksamma att den rättsliga åtkomsten till sådan information är obegränsad av ändamålskatalogen för försvarsunderrättelseverksamhet. Det innebär att FRA både har teknisk och rättslig åtkomst till massiva mängder trafikdata. Detta bekräftas av SVT Rapports reportage den 16 juni 2008 som angav att ”svensk kommunikation under lång tid fångats in och lagrats av underrättelseorganisationen” och att FRA ägnar sig åt ”generell massinhämtning av trafikdata där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in i en bred håv.” Av ett internt FRA dokument som SVT publicerat till stöd för sitt reportage framgår att FRA avser att fortsätta med denna verksamhet. ... Uppgifter om meddelanden kan röja vem som är i kontakt med vem (trafikdata), vilket kan innebära utgöra känsliga uppgifter för den enskilde. Att kunna kartlägga kommunikationsmönster och kommunikationsvanor är långt mer effektivt än att avlyssna tusentals telefonsamtal och e-postbrev. ... Detta är allvarligt eftersom trafikdata kan röja känsliga uppgifter för den enskilde.

3. FRA endast får tillgång till de signalbärare i tråd som domstolen bestämmer

Remissvar Post- och Telestyrelsen (PTS):
PTS finner i detta sammanhang att anledning att framhålla att FRA vid en och samma samverkanspunkt sannolikt kommer att ha ett antal olika uppdrag som ger myndigheten tillgång till flera signalbärare. Det kan innebära att FRA på så sätt får tillgång till samtliga signalbärare vid en samverkanspunkt. ... PTS kan konstatera att det är oklart ... i vilken mån förslaget om tillståndsprövning i realiteten innebär en förstärkning av integritetsskyddet vid signalspaning.

Remissvar Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet:
Med andra ord, tillstånden som avgränsar vilka signalbärare FRA får teknisk åtkomst kommer att beröra en massiv mängd kommunikation. Den rättsliga åtkomsten begränsar förvisso ytterligare vilken information myndigheten får tillgodogöra sig, men det förändrar inte det faktum att stora delar av trafiken i de berörda kablarna kommer att vara tillgängliga för FRA och vara möjliga föremål för myndighetens signalspaning.... Fakultetsnämnden vill uppmärksamma att den rättsliga åtkomsten till [trafikdata] är obegränsad av ändamålskatalogen för försvarsunderrättelseverksamhet. ... Lagtexten ger mycket begränsad vägledning och förarbetena förefaller motsägelsefulla, vilket är otillfredsställande med tanke på omfattningen av överförd trafik, mängden inhämtade signaler och det intrång som granskning av kommunikation innebär. ... [D] krävs ytterligare klargöranden och ökad tydlighet i lagstiftningen för att denna meningsfullt ska kunna värderas och tjäna som lagstöd för FRAs verksamhet.
...
En signalbärare ... rymmer alltså i teorin internettrafik från 1,6 miljoner hushåll, även om det antas att dessa utnyttjar all tillgänglig kapacitet dygnet runt (vilket i praktiken är långtifrån fallet). Detta är att jämföra med de drygt 3 miljoner svenska hushåll som enligt Post- och Telestyrelsen har bredband idag.

4. Enskildas rättigheter förstärks genom en skyldighet att underrätta den som varit föremål för spaning och en skyldighet för kontrollmyndigheten att utreda anmälningar från enskilda

Remissvar Försvarets Radioanstalt (FRA):

Den signalspaningsverksamhet som FRA bedriver är av särskilt känsligt slag vad gäller bl.a. myndighetens metoder, förmåga och inriktning. Man kan därför redan nu förutse att den föreslagna möjligheten att skjuta upp en underrättelse om sekretess hindrar att underrättelse lämnas ut och att därefter underlåta att den kommer tillämpas med ytterst få undantag. Man kan därför fråga sig om den föreslagna underrättelseskyldigheten för FRA kommer fylla någon funktion.
3. Mina egna reflektioner
Att tillståndsmyndigheten byter namn från nämnd till domstol spelar ingen större roll. Det är bra att ändamålen för FRAs försvarsunderrättelseverksamhet specificeras i lag, men FRAs massiva lagring om uppgifter vanliga personers kommunikation (trafikdata) fortsätter utan att saken har diskuterats eller närmare utretts. Begränsning till s k signalbärare är meningslös då minsta möjliga signalbärare omfattar enorma mängder kommunikation. Av remissvaret från PTS framgår att verksamheten bygger på att FRA får tillgång till samtliga signalbärare, vilket lagstiftningen också tillåter. Avslutningsvis har FRA själv förklarat hur de ser på underrättelseskyldigheten - den kommer inte att användas.

Media och bloggar
SvD, Mitt-i-steget, Bodströmsamhället, Farmorgun, HAX, Opponent, Nemokrati, Opassande, Jens O, ConnyT

9 kommentarer:

Anonym sa...

FRA endast får tillgång till de signalbärare i tråd som domstolen bestämmerVilket fluff. Vilka "signalbärare" finns det i en optokabel? Jo det finns bara en och det är ljus. I en kopparkabel finns också bara en och det är elektricitet. Således, antingen får de full tillgång eller ingen alls. En fulständigt binär fråga med den skrivningen. Alla ettor och nollor ser likadana ut och för att kunna skilja dem från varandra måste _allihop_ analyseras. Således ges tillgång till allt eller inget. Fullständigt svartvitt, någon gråzon finnes ej.

- Prost.

Niklas Starow sa...

Hej Mark, Niklas från nätverket.

Kan du snabbt kolla din mail?

Mark Klamberg sa...

Jadå!

Eva-Lena Jansson sa...

Följ min interpellationsdebatt om FRA i morgon med försvarsminister Tolgfors tisdag eftermiddag. Jag har fått det skriftliga svaret inför debatten som inte bör publiceras innan det lämnas i kammaren. Men jag kan säga så mycket att svaret inte är någon kioskvältare. Läs min interpellation här.

Mark Klamberg sa...

Hej Eva-Lena,
Bra att du tar debatten! Om du har möjlighet så skulle jag vilja be dig att fråga Tolgfors varför han inte vill utreda SVT Rapports uppgifter från den 16 juni 2008 att FRA med bred håv samlar in och lagrar uppgifter om vanliga privatpersoners kommunikation?

Sjöholm sa...

Hej Mark,

Välskrivet som vanligt, men det är en sak som jag kraftigt invänder emot, du skriver:
"Att tillståndsmyndigheten byter namn från nämnd till domstol spelar ingen större roll."Jag anser att det spelar en väldigt stor roll om man urholkar definitionen av begreppet "domstol"!

"in every court there must be at least three constituent parts, the actor, reus, and judex: the actor, or plainfiff, who complains of an injury done; the reus, or defendant, who is called upon to make satisfaction for it; and the judex or judicial power, which is to examine the truth of the fact, to determine the law arising upon that fact, and, if any injury appears to have been done, to ascertain and by it's officers to apply the remedy. It is also usual in the superior courts to have attorneys, and advocates or counsel, as assistants."Den här är den princip, som hela västvärldens juridiska system bygger på ända sedan den ratificerades 449 År före Kristi födelse.

Det finns iockförsig länder som har frångått denna princip, men dessa länder har ett något annorlunda statsskick än det vi har i Sverige.

När sedan Lagrådet tar så lätt på saken blir en befogad fråga.
Är Lagrådet en juridisk eller en politisk instans, mao. vems intressen företräder man?

(Fallhöjden från det här sluttande planet är avsevärd, vad kommer näst, parlamentariskt sammansatta tribunaler aka skattedomstolar?;)

Dennis Nilsson sa...

Undantagen, som formuleras som "såvida det inte finns synnerliga skäl" finns kvar.

Dessa "synnerliga skäl" upphäver allt det som finns med i propositionen och dess integritetstillägg.

Med andra ord, ett spel för galleriet.

Anonym sa...

Sorgligt att se att SvD helt okritiskt bara repeterar den bild av det hela regeringen vill förmedla. Att DN brukar göra det vet jag men jag trodde SvD tänkte lite mera självständigt. Det kanske kommer mera....

Mark Klamberg sa...

Copy/paste